އެޗްއީއޯސީ

ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޯނުލަނބާތީ 1،018 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އައްސޭރި ޖަލުގައި ކޮވިޑްގެ 75 އެކްޓިވް ކޭސް، މާލޭ ޖަލުގައި 111 އެކްޓިވް ކޭސް

މިޝްކާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި

1

މިއަދު 590 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، މާލެއިން 389 މީހުން

އެޗްއީއޯސީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، އީއެމްއެސް ވަކި ހިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ގާއިމުކުރަނީ

އެތައް އިހުމާލެއް، މިޝްކާގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ޑޮކްޓަރާ ގުޅުނީވެސް އެތައް އިރެއް ފަހުން!

އިތުރު 1771 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 45،730 އަށް

މިނިސްޓަރު ނަސީމް މިރޭ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

1

ކޮވިޑުގައި އިތުރު ދެ މަރު، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 163 އަށް

ފިޔަވަޅުތަކާ ހިލާފުވި 913 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކޮވިޑުގައި މިއަދުގެ ފުރަތަމަ މަރު، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 157 އަށް

އެޗްޕީއޭގެ ގޮވާލުމަށް ވޮލަންޓިއާ ކުރުމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް، 1000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ނަން ނޯޓުކޮށްފި

... 7 ...