އެޗްއީއޯސީ

އާ ރެކޯޑެއް، މިއަދު 1،497 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވި

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 1000 އިން ދަށަށް!

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނަށް ރިލީޒް ޑޮކިއުމަންޓް ދިނުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

ރައީސް މިރޭ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

މޮނިޓަރިންގައި ހުންނަ ހުރިހާ ރަށަކަށްވެސް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު ތަކެއް! ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި ކާފިއުވެސް ހިންގަނީ

ކޮވިޑުގައި މިއަދުގެ ފަސް ވަނަ މަރު! ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ އަދަދު 134 އަށް

ހާލަތު ގޯސްވުމުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލައިފި

އިތުރު 615 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 31،812 އަށް

މިއަދު 1،960 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، މާލެއިން 1،518 މީހުން

ކޮވިޑުގައި އިތުރު ދިވެއްސަކު މަރުވެ ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ އަދަދު 117 އަށް އަރައިފި

ކޮވިޑުގައި ލާމު އަތޮޅުން އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ އަދަދު 113 އަށް

ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގިހުރެ، ރައްޓެހީން ގެންގޮސް އެކުގައި މަޖާކޮށް ކައިބޮއިހެދި ދިވެއްސަކު 10،000 އިން ޖޫރިމަނާ

... 8 ...