ހއ. ދިއްދޫ

މިލަންދޫ، ނާވައިދޫ އަދި ހޯރަފުށި އަތޮޅު ފައިނަލަށް

ދިއްދޫ ބަނދަރުގެ ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވިލްފްގެ ހެޓްރިކާއެކު ނޭކުރެންދުއަށް މޮޅެއް، ދެވަނަ މޮޅާއެކު ފޯކައިދޫއާއި ހޯރަފުށިވެސް އުންމީދު ބޮޑުކޮށް

ދިއްދޫގައި ދުވަސްވީ މަހާނަގާތަކެއް ނަގައި ފުންޏަކަށް ޖަހާފައި، ހެރިޓޭޖުން ބުނަނީ ކައުންސިލްގެ އެހީ ބޭނުންވާކަމަށް

ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކޮށް ދިއްދޫގައި ކާފިއު ހިންގަން ފަށައިފި

ފަޅުތެރެއަށް ރާގޮނޑި އައިނެއް ވަދެ، ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް ރާގޮނޑީގެ އީދެއް!

ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމާލައިފި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީގައި ދިއްދޫގައި ޕާކެއް ހަދައިދީފި

ދިއްދޫ ޖޫނިއާ ކޮލެޖުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި 2023 ގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށޭވަރު ވާނެ: މިނިސްޓަރު

ދިއްދޫ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލް މެނޭޖަރާއި ނަރުސް މީހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރާއި ނަރުސްގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް

« 1