Close

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް

ގާފަރާއި ދިއްފުށި އަތޮޅު ސެމީއަށް، ކޮޅުފުއްޓާއި ނާލާފުށި ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ނޭކުރެންދޫން ހިރިމަރަދޫ ކޮޅަށް 11 ގޯލް، ނައިވާދޫ އާއި ގަން އަދި ވާދުއަށްވެސް މޮޅެއް

ގާފަރާއި އިނގުރައިދޫ އަދި އޮމަދޫވެސް ފެށީ ބޮޑު މޮޅަކުން، ވޭމަންޑޫ އާއި ގާދިއްފުށި އެއްވަރު

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް 2023 : ދިއްދުއާއި ވަށަފަރު އަތޮޅު ކުއާޓާއަށް، މުރައިދުއާއި ތުރާކުނު އަދި ފިނޭއަށްވެސް ހިތްވަރު

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް 2023 : ކަނޑުހުޅުދޫން ކޮނޑޭ ބަލިކޮށްފި، ދުވާފަރާއި ފޯކައިދޫ އަދި މާމެންދޫ ފެށީ މޮޅަކުން

ހޯރަފުއްޓާއި އުތީމު އެއްވަރު، ނެއްލައިދުއާއި ކުމުންދޫ އަދި ދިއްދޫވެސް ފެށީ މޮޅަކުން

ވަން ފޮޓޯ: ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ފެށުން

ތިމަރަފުށި ބަލިކޮށް ގާފަރުން ޝީލްޑް އުފުލާލައިފި، އެހީތެރިކަން ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްއަށް!

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ޗެރިޓީ މެޗު މިރޭ: ހާއްސަ ފެށުމެއް!

1

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން ރެފްރީންނަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް: ވިސްނުން ތާޒާވާނެ ތަޖުރިބާއެއް

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ގުރު ނަގައިފި، 242 މެޗަށް ތައްޔާރު!

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ރަސްމީ ބޯޅައަކަށް ނައިކީގެ މައެސްޓްރޯ

... 7 ...