ގޮއިދޫ

މުރައިދުއާއި ކެލާގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު، ނިހާލްގެ ހެޓްރިކާއެކު ގޮއިދޫއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ފީވަކުގެ ފެނުގެ ނިޒާމާއި ގޮއިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

ކިނޮޅަސް، ގޮއިދޫ މާޅެންދޫ އަދި ކުޑަފަރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ދެމަސް ތެރޭގައި ނިމޭނެ: ޝާހް

ކޮވިޑާއެކު ގޮއިދޫގައި އިތުރު ރޯގާއެއް، ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ބޭނުންވެފައި

ފީވަކުގެ ފެނުގެ ނިޒާމު އަދި ގޮއިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބ. ގޮއިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ 73 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ށ. ގޮއިދޫން 19 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، ރަށް މޮނީޓަރިންއަށް

ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތައް ކަރަންޓް އެއްވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށް ބަޔަކު ހޯދަނީ

1

ގޮއިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ: ފެން ޕްލާންޓް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ހަންޓޭ ގޮއިދޫ ގަސްކަރަ މަތީގައި، އެންމެން ހައިރާން ކޮށްލައިފި

5

ށ. ގޮއިދޫ، ކަނޑިތީމު، ކާށިދޫ އަދި ކުޑަހުވަދޫ މޮނީޓަރިންއަށް

1

ބީއެމްއެލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ށ. ގޮއިދޫގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ދިއްލޭ ބައްތި ހަރުކޮށްފި

« 1