Close

ގޮއިދޫ

އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ގޮއިދޫއަށް

ފޭދޫ، ބިލެތްފަހި، ގޮއިދޫ، އަދި ނޫމަރާގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ލަސްވާތީ މިނިސްޓަރާ މާދަމާ ސުވާލު ކުރަނީ

ގޮއިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގޮއިދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ނިޝާރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ބޮޑު ލޯންޗުގައި ތިން މިނެޓުން ގޮއިދޫއަށް! ފެހެންދޫ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދާން އުފުލި ތަކުލީފު މާޒީގެ ތެރެއަށް

ބަދަލުތަކާއެކު އަޝްހަމްގެ ވިނަކޮށާ މެޝިނުން ބޮޑު ތަފާތެއް

ކުނިގޮނޑުން ހޮވި ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ވެންޓިލޭޓަރެއް އުފައްދައި، އުމުރުން 19 އަހަރުގެ އަޝްހަމް ތާރީހުގެ ތެރެޔަށް

ގޮއިދޫން ފެހެންދުށް ފަތާފައި ދިޔަ މީހަކު އަނބުރާ ގޮއިދޫއަށް ދަނިކޮށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ހަތަރު ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށްފި

ފެހެންދޫ ބެލެނިވެރީން ދަރީން ގޮވައިގެން ވިއްސާރައިގައި ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ޑިންގީއެއްގައިދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ

2 »