ގދ. ތިނަދޫ

ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓު އެޅުމާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ތިނަދޫގެ ބިން ހިއްކައިދޭނަން: ރައީސް

ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން މަހެއްގެ ތެރޭގައި ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނަން: ގާސިމް

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އަލުން ސަރުކާރަށް ނަގާނަން: ނާޒިމް

މާލެއާއި އަތޮޅު ތެރޭގައި 4،000 ހައުސިން ޔުނިޓު ހަދަން އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކަށް

ދެކުނު ބަޣާވާތާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ތިނަދޫ ފަޅުކޮށްލި މައްސަލައިގައި ރައީސް މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް ނުކުރެވޭ ނަމަ ތިނަދޫގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް އަޅާނަން: ރައީސް

ގދ. ތިނަދޫއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދީފި

ހާހުން ސަތޭކަޔަަށް ތިރިކޮށްލި އާރްޓީއެލްގެ އުފާވެރިކަން ތިންލައްކަ މީހުނަށް، ބޭނުން އިރަކު ބޭނުން ރަށަކަށް

ނޮވެމްބަރު 17ގެ ކުރިން ނ. އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށާނެ: އާޒިމް

ތިނަދޫގައި ދަމާލި ރީނދޫ ދިގު ސަފުގެ ރޫހު އޮތީ "އެއްބުރުން މިކަން ނިންމަން"!

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކަށް

ގާނޫނު ބަދަލުކޮށްގެން ނަމަވެސް ތިނަދޫއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދޭން މުއިއްޒު ވައުދުވެއްޖެ

« 1 ...