ގދ. ތިނަދޫ

އިގުތިސާދީ ހަރަކާތަށް ބަލައި ރަށެއް ސިޓީއަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން މަޖިލީހަށް ވައްދާނަން: ނަޝީދު

1

ނަޝީދު ތިނަދުއަށް ވަޑައިގެންފި

ބުނާ ބަހަކުން ޒިނޭގެ ތުހުމަތު ދޭހަވާނަމަ ގަޒުފު ސާބިތުވާނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ތިނަދޫގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލަކުން ޖެއްސި މީހަކު 70،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

1

ތިނަދޫގައި 200 ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ހިތަދޫ، ފުވައްމުލަކު، ތިނަދޫ އަދި ކުޅުއްދުފުށީގައި ހަދާ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްތައް އަންނަ އަހަރު ބޭނުންކުރެވޭނެ: މަހުލޫފް

ތިނަދޫން ގެއްލިގެން ހޯދި އަންހެން މީހާ ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

ތިނަދޫން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހާ ހޭނެތިފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

އަމިއްލަ ގޭގައި ހުރި މަސްޓޭންކުން ހަތަރު މަސް ވަގަށް ނެގުމުން ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ގދ. އަތޮޅު ތައުލީމީމަރުކަޒުގައި ދަރިވަރަކު އޯޓިޒަމް ހުންނަ ދަރިވަރަކަށް ހަނގާކޮށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެއްޖެ

ތިނަދޫގައި ދެ ބިދޭސީއެއްގެ މެދުގައި މާރާމާރީއެއް، އެކަކަށް ޒަހަމްތަކެއް

« 1 ...