ގދ. ތިނަދޫ

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކެއް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓާއި ތިނަދޫ ޕޯޓު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، ތިނަދޫގައި ހަތް ދުވަހަށް ކާފިއު ހިންގަނީ

ކާޑެއްދޫ ޖެޓީގެ ބޮޑު ބައެއް ވެއްޓިއްޖެ، އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ

ރަށުން ބޭރު މީހުންނަށް ތިނަދޫން ގޯތި ދެނީ

ތިނަދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ތިނަދޫ ޑރ އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓާ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ

އެންމެ 13 އަހަރުގެ ޝައިހާގެ މަރު: ދުޅަވީ ޓޮންސިލް، ފަހުން އެނގުނީ ލޭގެ ކެންސަރުކަން، ވަކިވެދިޔައީ ހަފުތާއެއް ތެރޭ

އަނބިމީހާއަށް ޒިނޭގެ ތުހުމަތުކުރުމުން 80 އެތިފަހަރުން ހައްދު ޖަހަން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި

މަހަށް ގޮސް އުޅުނު މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

ގައިދީއަކު މަރުވުން: ދަތުރު ހަމަނުޖެހޭތީ 5 ދުވަސްވީއިރުވެސް ކަރެކްޝަނާ ހަވާލު ނުކުރެވި

2

ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުރި މީހަކު ބަލި ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އާއިލާ އާ ހަވާލު ކުރި ފަހުން މަރުވެއްޖެ

1
3 ...