ފުޓްސަލް

އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެޕޮކަލިޕްސް ކަޓުވާލައި ދިއްފުށި ފައިނަލަށް، އަނެއްކޮޅުން ނުކުންނާނީ ކަންމަތި

އެސްޓީއޯ މިޔަޓް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ: ފެމިނާ ޑިވިޝަންގެ ތާރީހީ ފައިނަލަށް ދިއްފުއްޓާއި އެޕޮކަލިޕްސް ސެންޔޯރާ

ކަންމަތި ފަސޭހަކޮށް ސެމީއަށް، ޕެނަލްޓީގައި ގާފަރު ހިތްދަތިކޮށްލައި ދިއްފުށިވެސް ސެމީއަށް

ޝާކާގެ ހެޓްރިކާއެކު އެޕޮކަލިޕްސް ސެމީއަށް، ފަސޭހަ މޮޅަކާއެކު ބްލެކް އީގަލްސްވެސް ސެމީއަށް

އެސްޓީއޯ މިޔަޓް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ: ފެމިނާ ޑިވިޝަންގެ ސެމީއަށް، ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ކުއާޓާއަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ކ. އަތޮޅުގެ އެންމެ ފޯރިގަދަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް، އެސްޓީއޯ މިޔަޓް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ މިޔަޓް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ގުރު ނަގައިފި، ފަށާނީ އަންނަމަހު ދެވަނަ ދުވަހު

ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ދެ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހަދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ކ. އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް، އެސްޓީއޯ މިޔަޓް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް "ވަން"

ޓެކާސް ރިސޯޓު ކަޕް: ރ. އަތޮޅު މުބާރާތް ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށަނީ

ޓެކާސް ރިސޯޓު ކަޕް 2023: ދ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވޮއްމުއްޔަށް

ފުޓުބޯޅައަކީ މިހާރު މާޒީ، ކުރިމަގަކީ ފުޓްސަލް!

« 1 ...