ފުޓްސަލް

މިރޭ ވެސް މައިމޫނާ ގޭ ދޮށުގައި ޒުވާނުން މުޒާހަރާކޮށްފި، ނިންމާލީ އެތަނުގައި ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅުމަށްފަހު

ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ހުޓުވުމުން، މައިމޫނާ ގޭދޮށުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ބްލޫ ޕްރިންޓް ހަބް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާއަށް މަޑުއްވަރި ތައްޔާރު، ފެށޭނީ އަންނަ މަހު ތިނެއްގައި

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް މޭ މަހުގެ 13 ގައި

ޔަންގް ސްޓާ ސްޕޯޓްސްގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތް: ޗެމްޕިއަންކަން ލަޔަންސް އެފްސީއަށް

ޔަންގް ސްޓާ ސްޕޯޓްސްގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތް: ޝަރަފުވެރިޔަކީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އިސްމާއީލް!

1

ލީޑް 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ބައިވެރިވުމަށް ލ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިފި

ޒޫނާގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުޑަ ނަމަވެސް، ބެލެނިވެރިންނަށް ދިނީ ބޮޑު މެސެޖެއް!

2

ތަންގަނޑު އެފްސީގެ ނަމޫނާ: އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ރައްޔާން ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީގައި ދަނޑަށް

4

ދަރަވަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ކުލަބް ބްލޫ އީގަލްސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިފަހަރުވެސް ވިންސިއާއަށް

ކުލަބް ބްލޫ އީގަލްސް ކަޕް: ފައިނަލުގައި އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން، ވިންސިއާއާ ދެކޮޅަށް އެވިލް މިރޭ ނުކުންނަނީ

« 1