ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ނަޝީދުގެ ތާއިދާ ނުލައިވެސް ރައީސް ސޯލިހު އެއްބުރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރާނެ: ފައްޔާޒު

ޖޭޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ނަޝީދުވެސް ތާއިދުކުރަންވީ، ކުރިއަށްދާނީ އެންމެންގެ ތާއީދާއެކު: ގާސިމް

ނަޝީދު ވިދާޅުވަނީ ޖޭޕީގެ ހައްގުގައި ގޮޅިއަށް ދާން ވެސް ތައްޔާރުކަމަށް!

ޖަލުން ސަލާމަތްވުމަށް އަދިބާއެކު ނަޝީދު ޑީލް ހެއްދެވި، ހެކިވެސް އެބަހުރި: ޝަރީފް

1

ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ވަކި ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ޖޭޕީ އާއި ނަޝީދު ފެކްޝަނުން ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓަރީއެއް އުފައްދަން މަޝްވަރާއަށް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ނަޝީދު ތާއިދުކުރައްވާނީ ގާސިމަށް: އިންތި

1

އަންހެން މެންބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރަން ގާނޫއަސާސީ އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ނަޝީދަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ކަމަށް އިދާރާތަކުން ދައްކާ ސަބަބު ބަލައެއް ނުގަނެވޭ: އައްބާސް

ވައުދުތައް ފުއްދަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި، ނަޝީދު ފެކްޝަނުގެ އިތުރު ގަރާރުތަކެއް މަޖިލީހަށް

ޔާމީނާއި ނަޝީދަކީ ކޯލިޝަން ގަބޫލުނުކުރައްވާ ބޭފުޅުން، އެބޭފުޅުންނާއެކެ ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓަން އުނދަގޫވާނެ: މައުރޫފު

ކުރުސީ ގާސިމަށް މުހާތަބުކުރީ ރައީސްގެ ނަމުން، ޝަރުތަކީ ބަރުލަމާނީ ވޯޓު އަދި މަދުވެގެން 40 ޕަސަންޓް!

« 1 ...