ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ނަޝީދު ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވައިފި، ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުން ތިނަދޫގައި

އިންޑިއާއިން ދިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނަކީ ރިޒާވަށް ލިބުނު ވަގުތީ ހައްލެއް: ނަޝީދު

1

ނަޝީދަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗު އުވާލައިފި

އަބުރާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ ޝަރީފު އަތުން 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ރައީސް ނަޝީދު ކޯޓަށް!

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ރީކޯ މޫސަ ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި

މެންބަރުން ސަރުކާރަށް ވިކޭ ކަމަށް ތުހުމަދު ކުރައްވައި މަޖިލިސް ރައީސްގެ އިންޒާރެއް

1

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާ ބެހޭ ތަހުގީގެއް ކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓުވާ ވާހަކައަކީ ސަރުކާރުގެ ކުރިއެރުން ފަނޑުކޮށްލަން ދައްކާ ވާހަކައެއް: އަމީރު

1

ނަޝީދުގެ "އާސްކް ސްޕީކާ" އަންނަ މަހު އެކެއްގައި

އިދިކޮޅާ ގުޅިގެން ނަޝީދު، ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތައް ޕީޕީއެމުން ދޮގުކޮށްފި

މަޖިލިސް ރައީސް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރާކަމުގެ ޝަކުވާއާއެކު މެންބަރުން ރައީސްގެ އަރިހަށް

ނަޝީދު މަޖިލީހުން ވަކިކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

« 1 ...