އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ގުޅިފަޅު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: ސާޗް އޮޕަރޭޝަން ނިންމާލައިފި، 70 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޒަހަމްވި

ވޯކްޝޮޕެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި އަނިޔާވި މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ

ނިރުފެހިގޭ ހާދިސާ: ބިދޭސީ އާއިލާތަކަށް މިޝަން ފޯ މައިގްރެންޓް ވޯކާސްއިން 300،000 ރުފިޔާ ދޫކުރަނީ

ބަލިއެނދުގައި އޮތް އަނބިމީހާއަށް ހޭހަންކޮށްދިނުމުގައި އުމުރު ހުސްކޮށްލި ޖަމީލުބެގެ މަރާއެކު ފުންހިތާމައެއް

ގައްދޫ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: ފިހުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

ނިރުފެހިގޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހާ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ވިލުފުށީ ބަނދަރުގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން ދާއިމީ ހިޔާތަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ނިރުފެހި ގެ ސާފުކޮށް ނިންމައި، ބަންދުކުރި މަގު ހުޅުވައިފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު، މިހާރު އޮތީ ވޯޑުގައި

ނިރުފެހި ގޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: މަރުވި އެންމެންގެ ހަށިގަނޑު ގައުމަށް ގެންގޮސްފި

ނިރުފެހިގެއިން އަތްތިލައެއް ފެނުނު ކަމަށް ބުނެވުނީ އޮޅުުމަކުން، ފެނުނީ އިންސާނެއްގެ ފައިތިލަ: ފުލުހުން

3
2 ...