ފީޗާރޑް

ނަބަވީ ސީރަތާއި އިންސާނީ ނަފުސިއްޔާތު - 5

2021 ރިވައިންޑް: މިނިސްޓަރުންނާއި މިނިސްޓްރީތަކަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް

2021 ރިވައިންޑް: ހާދިސާތަކުގައި ގިނަ ފުރާނަތަކެއް ގެއްލުނު، ރަހުމުކުޑަ ދެ މަރު!

2021 ރިވައިންޑް: ގައުމީ ގިނަ ހިދުމަތްތެރީންތަކެއް ވަކިވެ، ގައުމު ރޮއްވައިލި އަހަރެއް

1

ނަބަވީ ސީރަތާއި އިންސާނީ ނަފުސިއްޔާތު - 4

ބިޔަ ރާޅާއެކު އެތައް އިރަކު ވިލުތެރޭގައި، ފެނުނީ ގެދޮރާއި މީހުން މޫދުތެރޭ އޮޔާދާ މަންޒަރު

ހަގުދަރިފުޅު އަތުންދޫވީ އޮޔާއެކު އައިސްފޮއްޓެއްގައި ޖެހިފައި، އެދުވަހު ހެނދުނު މަންމަ ހިތާމަ ނުކުރުމަށް ވަސިއްޔަތް ކުރި

ރާޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހަގުދަރިފުޅު އޮޔާގޮސް ގެއްލުނީ ލޮލުކުރިމަތީގައި، އަދިވެސް ފެންނާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައި

1

ދެއަހަރުގެ ދަރިފުޅު ދޫވީ 7 ފޫޓު މަތީން އައި ރާޅުގެ ތެރެޔަށް، 3 ދުވަސް ފަހުން ހަށިގަނޑު ފެނުނީ ގާދޫ ކަނޑުން

3

ދަރިފުޅު ގެއްލުނުތާ 17 އަހަރު، އަދިވެސް ހީވަނީ އެކުއްޖާ ދުވެފައި އައިސް އުނގަށް އަރައިފާނެހެން

1

އުސް ރާޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ބަނޑަށް 3 މަހުގައި ރުކަށް އެރުނުގޮތެއް އަދިވެސް ނޭނގެ، ހީކުރީ "ގިޔާމަތްވީ" ކަމަށް!

1

ކޮނޑުމައްޗަށް ލައި ހިފެހެއްޓި ދެދަރީން ދޫވެގެންދިޔައީ ކަނޑުތެރެޔަށް، ދެން ފެނުނީ ފުރާނަނެތް މަސްގަނޑު

2 ...