ތިމާވެށި

ވިލިމާލޭ ގޮނޑުދޮށަށް ލައްވި ބޮޑުމަހެއް ސަލާމަތްކޮށް ދޫކޮށްލައިފި

މާދަމާއަކީ ޒީރޯ ޕްލާސްޓިކް ރަން ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފަހު ތާރީހު

ތަރައްގީ ކުރިޔަށް ގެންދަން ވާނީ ގުދުރަތީ މުއްސަނދިކަން ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތަށް: ރައީސް

ރައީސް ސޯލިހު ނޭކުރެންދުއަށް ވަޑައިގެންފި

އައްޑޫގައި ކުނިން ހަކަތަ އާއި ފެން އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ލޯނު އެހީ ލިބިއްޖެ

ހޫނު މޫސުގައި ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި، ފެން ބޭނުން ކުރާވަރު މޮނިޓާ ކުރުމަކީ ކައުންސިލުގެ ޒިންމާއެއް

ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުތަކުގައި ކުރާ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

އެއާޕޯޓް ބޮޑުކުރަން ހުއްދަ ނުދިން މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން މިނިސްޓަރު މާފަރަށް ވަޑައިގެންފި

ޖަޕާނުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހޮޅުދޫގައި ދުން ނާރާ ކުނި ނައްތާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރަނީ

"ޒީރޯ ޕްލާސްޓިކް" ރަންގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ވަން

މާފަރު އެއާޕޯޓު ބޮޑު ކުރަން އީޕީއޭއިން ހުއްދައެއް ނުދިން

1

އައިސީއެސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ "ޒީރޯ ޕްލާސްޓިކް" ރަން، އަންނަ އަހަރުވެސް

« 1