ތިމާވެށި

މާޅޮހު ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މާކުރަތާއި އޮމަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

މިއަހަރު ނިމެންދެން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުންކުރުން ހުއްދަކޮށްފި

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ކުލައަށް ބަދަލު އަންނަން ފަށައިފި: ދިރާސާ

ފުވައްމުލަކު ފަރަށް އެރި ބާޖުގެ މައްސަލަ ނުބެލި އުޅެނިކޮށް ފުރައިފި، މައްސަލަ ފުލުހަށް!

މަރުވެފައިވާ އެތައްހާސް މަސް ތައިލެންޑުގެ ބީޗަކަށް ލައްގައިފި

"މޯލްޑިވްސް ފޯ ދި އޯޝަންސް"ގެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް މުޅި ރާއްޖޭގައި

ސޮނެވާފުށިން އީއައިއޭ ނުހަދައި މުރަކަ އާލާކުރުމުން 20،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

3،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަައިވެރިންނާއެކު ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމަށް ބޮޑު ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

ދަ ލިޓްލް ބިގް ފެސްޓިވަލް ކުޑަފަރީގެ ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް 45،500 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމާނާކޮށްފި

މޫސުމާބެހޭ އެކްޓިވިސްޓުންތަކެއް 100 އަށްވުރެން ގިނަ ކާރުގެ ފުރޮޅުން ވައި ދުއްވާލައިފި

« 1 ...