ތިމާވެށި

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ޖައްވު އާދަޔާ ހިލާފަށް ފުސްވެފައި، މި ވަނީ ކިހިނެއް؟

ވޭސްޓް ޓު އެނާޖީ މަޝްރޫއުން ތިލަފުށީގައި 500 ޓަނުގެ ކުނިން 8.5 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓް އުފެއްދޭނެ: މިނިސްޓަރު

ކުނި މެނޭޖުކޮށް ކުނިން ކަރަންޓް އުފައްދަން 304 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަސްރޫއެއް ފަށަައިފި

ގޯ ގްރީން ހަރަކާތް މިމަހު 26ގައި، މީޑިއާ ޕާޓުނަރަކަށް "ވަން"

ފުވައްމުލައް: ހިމާޔަތުގެ އާދޭހުގައި ދިގު 16 އަހަރު، އުއްމީދީ ފެށުމަކާ ދިމާއަށް

1

ނޫމަރާ ފަރަށް އެރި ބާޖުގެ ވެރިފަރާތް 61.6 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާއިން ރަސްފަރީ ފަރުގެ ދިރުން އިއާދަކުރަން ބޭނުންވޭ، އެ މަސައްކަތަށް ދެ އަހަރު ނަގާނެ: އީޕީއޭ

ވަން ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: މި މަންޒަރު ފެނުމުން ކަލޭމެން ލަދެއްވެސް ނުގަނޭހެއްޔެވެ؟

ތިމާވެއްޓަށް ފަހި ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއްގެ ތިން އަހަރު

ކޮޕް 26 ގެ އެއްބަސްވުމުން ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބުނަސް، ދިވެހީންގެ ހިތްތަކަށް އުންމީދެއް ނުލިބޭ: ޝައުނާ

ޕްލާސްޓިކް އެތެރެކުރުން މަނާ ކުރާ ބިލު ތަސްދީގުކޮށްފި

ދިރާގާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ކުރު ފިލްމުތައް ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ވޯކްޝޮޕެއް ފަަށައިފި

« 1 ...