ތިމާވެށި

ޕްލެޓްފޯމުން ވިލިމާލެ ފަަރަށް ލިބުނު ގެއްލުން ބަލަން ފަށައިފި

ހުއްދަ ނުނަގައި ބިމުން ފެންނަގައި ފެން ހިންދާ ނަމަ ދުވާލަކަށް 40،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމާނާކުރާނެ

1

އިރުވައިގެ އުދަޔަށް ދިއްގަރު ރައްޔިތުން ރޭގަނޑު ހޭލައިތިބުން ނިމުމަކަށް، ހިމާޔަތުގެ ތޮއްޓާއެކު ހިނިތުންވުން

ވަން ފޮޓޯ: ބުރިޖު ޕްލެޓްފޯމް ވިލިމާލޭ ފަރުމަތީ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައި، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

2

ތެލަށްކުރާ ހަރަދުގެ ތެރެއިން 151 މިލިޔަން، ބަޖެޓުން ސަލާމަތް އެބަ ކުރެވޭ: މިނިސްޓަރު ޝައުނާ

ގަވާއިދާ ހިލާފުނުވާ ކަމަށްބުނެ ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ތުލުސްދޫ ކައުންސިލުން ދެކޮޅު ހަދައިފި

މޫދަށް ކުނި އެޅުމުން ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް 45،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމާނާކޮށްފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެއްކީލި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އީޖާދީ ހިޔާލުތައް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ފުށިދިއްގަރު ފަރުގެ ޖޫރިމަނާ ނުދެއްކި މައްސަލަ އޭޖީ އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފި

މަޝްރޫއުތަކުގެ މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހުށަނާޅާ: އީޕީއޭ

ނެތިދިޔުމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ދިރޭ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ބިލު ތަސްދީގުކޮށްފި

ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ފޭސްއައުޓް ޕްލޭންގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

« 1 ...