ތިމާވެށި

"ކްލައިމެޓް އިމަޖެންސީ" އިއުލާންކުރަންވީ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ: ޔޫއެން

ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ ވިހަ ގޭސްތައް މަދުކުރުމުގައި ރާއްޖެއަކީ ނަމޫނާ މަސައްކަތްތަކެއްކުރާ ގައުމަކަށް ހަދާނަން: ރައީސް

ރާއްޖެ ގެނައުން މަނާ ޕްލާސްޓިކުގެ ލިސްޓު ޖެނުއަރީ އެކެއްގެ ކުރިން ރައީސް ނެރުއްވަން ޖެހޭގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

ރާއްޖެ ގެނައުން މަނާ ސިންގަލް ޔޫސްޑް ޕްލާސްޓިކުގެ ލިސްޓު ޖެނުއަރީ އެކެއްގެ ކުރީން ނެރެން ޖެހޭ އިސްލާހެއް

ނޭވާއާއި ގެދޮރަށް ކަޅުދުން ބުރުވި އިންޖީނުގެތައް އާބާދީއާ ދުރަށް، ނިޒާމު އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައާ ދިމާއަށް

ސަރުކާރަށް ދެ އަހަރު: ދިވެހި ވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ރެކޯޑް ދެ އަހަރު

ތަނބުރުދޫ އާއި އެރަށު ތިލަ ހިމާޔަތް ކުރަނީ

އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޕްލާސްޓިކު ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމާ ގުޅޭ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ނިންމައިފި

ވައި ނުސާފުވުމުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިއާއިން ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން މަރުވެފައިވޭ

ޅ އަތޮޅުގެ ފަސް ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ނިންމައިފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ފައިސާ ލިބިގެން: ޝާހިދު

ވެލާ ނުކާން ވީ ސަބަބު މިއޮތީ

7
« 1 ...