ތިމާވެށި

އެމެޒޯން އެއީ ދުނިޔޭގެ ފުއްޕާމޭ، އެތަން ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހީން ގޮވާލަން: ރައީސް

ވެމްކޯގެ ބިލުތަކަށް ފައިސާދެއްކުމަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް

ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް، ރައީސް ނަޝީދު ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަވައިފި

ދިވެހި ޒުވާނެއްގެ އާޓްވޯކް: ރައީސްގެ މޫނުފުޅު ޕްލާސްޓިކުން، ޕްލާސްޓިކް ހޯދަން ދެ ހަފުތާ، މަސައްކަތަށް 45 ދުވަސް!

ހޮޅުދޫގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

''ބްރީތް ލައިފް'' ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކޮށްފި

އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް އިތުރުވުން: އަމީނު

ވައި ނުސާފުވުމުން ސިއްހަތަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފި

ބުރިޖު ހެދިއިރު ކަނޑަށް ކުންޏާއި ދަގަނޑު އަޅާފައިވާތީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ 8.9 ލައްކައިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

1

2025 ގެ ނިޔަލަށް އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކު މަނާކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި

މިއަދުން ފެށިގެން މަޖިލީހުގައި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުން ނުކުރަން ނިންމައިފި

ކޮންގްރީޓުން ހަދާ ބަނދަރު ދޫކޮށްނުލައެއް ފަރަކު ނުޖެހޭނެ، ބޭނުންވަނީ ނަލަ ބަނދަރު: ރައީސް ނަޝީދު

« 1