އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ގަރާރަށް ފާޑުކީ މައްސަލައިގައި ޝެއިހް ޒަމްޒަމް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގައި ދެ ސްކޫލެއް އަޅަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ބިން ދީފި

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ނަމުގައި ފޭކް ކޯލްތައް ކުރާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ދާންދޫ ސްކޫލުގެ ކްލާހެއްގައި ހުރި ފަންކާއެއް ވެއްޓި ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ވަން ފޮޓޯ: ކަލާސް އެވޯޑްސް ހަފުލާ

ކަލާސް އެވޯޑް: އެއްވަނަ ރަފާއަށް

ދަރިވަރުންނަކީ ގައުމަށް ހިދުމަތް ކުރެވޭ، ދިރިއުޅުމަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ބަޔަކަށްވާން ޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

1

ސްކޫލްތަކުގައި ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ދުވަހުގެ ގޮތެއްގައި ދުވަހެއް ފާހަގަކުރަން ނިންމައިފި

ސާއިލްގެ "އެ ދުވަސް ގެނެވޭނެ" ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ޣާޒީ ސްކޫލްގެ 2019ގެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ޒިމާމަތު، 2020، 2021 ގެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަޝްހަމް ހޮވިއްޖެ

ރޯދަ މަހު ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނީ ތިން ގަޑިއިރު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ދިވެހި ސްކްރީން ރީޑިން ސޮފްޓްވެއާ "ޝާމިލް އަޑު" އިފުތިތާހު ކޮށްފި

3 ...