ޑރ. އިބްރާހީމް އަފްޒަލް

ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ތިންވަނަ ޑޯޒް 601 މީހަކު ޖަހައިފި

ކޮވިޑް ކޭސްތައް ދެން އިތުރުވެދާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: އެޗްޕީއޭ

އިންފުލުއެންޒާ އައުޓްބްރޭކެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު

1

ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެ ވަނަ ޑޯޒް 16 ހަފްތާ ފަހަނަ އަޅައި ދިއުމުންވެސް ޖެހޭނެ: ޑރ. އަފްޒަލް

1

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ މީހުންގެ 86 އިންސައްތައަކީ ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުން: ޑރ. އަފްޒަލް

ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް އަންނަ މަހު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަށްވާން ފަށާނެ: ޑރ. އަފްޒަލް

މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރަން މަޝްވަރާއެއް ނުކުރޭ: ޑރ. އަފްޒަލް

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެކި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ ނިސްބަތް ދަނީ އިތުރުވަމުން: ޑރ. އަފްޒަލް

މިހާތަނަށް މާބަނޑު 41 މީހަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވޭ: ޑރ. އަފްޒަލް

ފްރަންޓްލައިނުން އެންމެ ގިނައިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުން

2

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް 11 މީހަކު އައިސީޔޫގައި، އަށް މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި

ފެސިލިޓީތަކަށް ނުގެންދެވި 359 މީހުން، 85 މީހުން ފެސިލިޓީއަށް ދިއުމާ ދެކޮޅު

« 1