ޑރ. ފާތިމަތު ނަޒްލާ ރަފީގު

ފިޔަވަތިން ހަ މުވައްޒަފަކާއި އަށް ކުއްޖަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޕޮލިސް އެކެޑެމީން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ކަރަންޓީންގެ އަމުރާ ހިލާފުވެފައިވޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

ކުޅުދުއްފުށިން ފުލުހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ބާރަށް، ދިއްދޫ، ހޯރަފުށި، ކުޅުދުއްފުށި، ކުރިނބީ އަދި ފުނަދޫ މޮނީޓަރިންއަށް

ބައެއް ތަންތަނުން އަމިއްލައަށް އިންސްޕެކްޝަން ސްޓިކާ ހަރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

ހޯނޑެއްދޫން އިތުރު ދެމީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ، ރަނގަޅުވީ މީހުންގެ އަދަދު 32 އަށް

ޕޮޒިޓިވްވާ ދަރިވަރުން އިމްތިހާނު ހަދާ ސެންޓަރުތަކުގައި އިންވިޖިލޭޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވާން ޖެހޭނީ ޕީޕީއީގައި

ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދިނަސް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ރަށަށް ދެވޭނީ އެޗްއީއޯސީގެ ހުއްދައާއެކު: ޑރ. ނަޒްލާ

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެގެން އެޗްޕީއޭ އަކުން މެސެޖެއް ނުކުރާނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

ބައެއް ރަށްރަށުގައި ސާމްޕަލް ނަގަން މީހުން ދެކޮޅު ހަދާ: ޑރ. ނަޒްލާ

ހޯނޑެއްދޫގެ 64 ގެއެއްގައި ކަރަންޓީންގައި މީހުން އެބަތިބި: ޑރ. ނަޒްލާ

މަނަދޫން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 26 މީހަކު ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް މަދުވުމަކީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފަރުވާކުޑަކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން: ޑރ. ނަޒްލާ

« 1