ކުއްލި ޚަބަރު

ބޭނުން ވެކްސިނެއް އިހުތިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ، އެކަމަކު ޖަހާ ވެކްސިން ކުރިޔާލައި އަންގާނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

1

ވެކްސިން ޖެހުމުގައި އެމީހަކު ބޭނުން ވެކްސިނެއް އިހުތިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެވަގުތަކު ޖަހަމުން އަންނަ ވެކްސިން ކުރިޔާލައި އަންގަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ޑހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

(ތަފްސީލު އަންނަނީ...)