ޑރ. އަހުމަދު ފައިސަލް

ކޮވިޑް ޖެހުމަށްފަހު ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލޭ ބައްޔަށް ދޭނެ ބޭސް ރާއްޖެއަކު ނެތް: ޑރ. ފައިސަލް

60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ސިނޯފާމް ޖަހަން ހުއްދަ ދޭން ޖެހޭ: ޑރ. ފައިސަލް

ކުޑަކުދިންނަށް ފަރުވާދޭން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނަރުހުންނާއި މެޝިން ނެތް، ހާލަތު ގޯސް: ޑރ. ފައިސަލް

ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެޑްމިޓް ކުރަން ޖެހުނީ 19 މީހެއް: ޑރ. ފައިސަލް

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނޭވާލާން އުނދަގޫވި ދެ ކުއްޖަކު އެޑްމިޓްކޮށްފި

ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީން ރާއްޖެއަށް ހިލޭ ދޭ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ހައިރިސްކް މީހުންނަށް

ރާއްޖެއަކީ ޕޯލިއޯ އަލުން ފތުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ގައުމެއް: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ

ކުޑަކުދިން މާ ގިނައިން ތުރުތުރު އަޅަންޏާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާލުން މުހިއްމު: ޑރ. ފައިސަލް

އާއިލާގެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެނަމަ ހަދާނެ ގޮތެއް ރާވާފައި ބާއްވަން ޖެހޭ: ޑރ. ފައިސަލް

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ކުޑަކުދިންނަށް ގިނައިން ފަރުވާދޭން ޖެހެނީ ޑީހައިޑްރޭޓް ވީމަ: ޑރ. ފައިސަލް

ކޮވިޑް ހާއްސަ: ކުޑަކުދީންގެ ފުއްޕާމޭގައި ރޯގާގެ އަސަރު ހުރިތޯ ބެލުމަށް އަމިއްލަޔަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް

1

ރަނގަޅަށް ވައި ދައުރުވާ ތަންތަން މަދު، ސްކޫލްތައް ހުޅުވޭނީ ބަލި ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިގެން: ޑރ. ފައިސަލް

« 1