ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

ތިނަދޫ ޑރ އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓާ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ

މަހަށް ގޮސް އުޅުނު މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

ގައިދީއަކު މަރުވުން: ދަތުރު ހަމަނުޖެހޭތީ 5 ދުވަސްވީއިރުވެސް ކަރެކްޝަނާ ހަވާލު ނުކުރެވި

2

ތިން މަހުގެ ކުއްޖާގެ މަރު: އިހުމާލުވިކަމަށް ތުހުމަތުވާ ޑޮކްޓަރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ތިން މަހުގެ ކުއްޖާ މަރުވުން: ކުރިން ކޮވިޑު މަރެއްކަމަށް ބުނެފައި ފަހުން ކޮވިޑް ނޫން ކަމަށް ނިންމައިފި

ކޮވިޑުގައި ތިން މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑުގައި ތިނަދޫން އިތުރު މަރެއް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 235 އަށް

ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑުކޮށް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފި

ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލު މަރާމާތު ކުރުމުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެ

ބޮލަށް ސީލިންގެއް ވެއްޓި އަނިޔާވި ފިރުޝާންގެ އެއް ފައި ބުރިކޮށްލައިފި

ހިތަދޫ ކްލަސްޓާއާ ގުޅުންހުރި އިތުރު މީހަކު ތިނަދޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެެ، ޖުމްލަ ހަތަރަކަށް

1

ތިނަދޫގެ ގާޑިޔަލަކުން ހިދުމަތް ހޯދި މީހުން ކަރަންޓީނުވާން އެދެފި

« 1