ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

ތިން މަހުގެ ކުއްޖާ މަރުވުން: ކުރިން ކޮވިޑު މަރެއްކަމަށް ބުނެފައި ފަހުން ކޮވިޑް ނޫން ކަމަށް ނިންމައިފި

ކޮވިޑުގައި ތިން މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑުގައި ތިނަދޫން އިތުރު މަރެއް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 235 އަށް

ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑުކޮށް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފި

ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލު މަރާމާތު ކުރުމުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެ

ބޮލަށް ސީލިންގެއް ވެއްޓި އަނިޔާވި ފިރުޝާންގެ އެއް ފައި ބުރިކޮށްލައިފި

ހިތަދޫ ކްލަސްޓާއާ ގުޅުންހުރި އިތުރު މީހަކު ތިނަދޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެެ، ޖުމްލަ ހަތަރަކަށް

1

ތިނަދޫގެ ގާޑިޔަލަކުން ހިދުމަތް ހޯދި މީހުން ކަރަންޓީނުވާން އެދެފި

ބޮލަށް ފާރެއް ވެއްޓި އަނިޔާވި ކުއްޖާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންނަނީ

ތިން ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ބެކަޕް ޖަނަރޭޓަރު ބަހައްޓަން ފެނަކައަށް

ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާ ގޮތް އާޒިމް ބައްލަވާލައްވައިފި

ރަތަފަންދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެ، ދެމީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

« 1