ދިރާގު

ދިރާގު ހިދުމަތުގައި 31 އަހަރު: ގައުމުގެ ތަރައްގީގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް

ގައުމީ ތަރައްގީގައި ދިރާގުން ވަނީ މުހިންމު ހިއްސާއެއް އަދާކޮށްފައި: މިނިސްޓަރު މަލީހު

ދިރާގު ޓީވީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑިޒްނީ ލޭންޑަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު

ދިރާގުން ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ މޮޑެލްގެ ފޯނު ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތައާރަފުކޮށް ޕްރީ އޯޑާ ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

''ބަވަތި'' ދިރާގު ޓީވީގެ އޮން ޑިމާންޑް ޕްލެޓްފޯމަށް!

ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް 2019 އަށް ރެޖިސްޓަރ ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަމީނީ އަލިމަސް ކާނިވަލް ފަށައިފި

ދިރާގުން 5ޖީ ތައާރަފުކޮށްފި، އެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކުރި ދެކުނު އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ

1

ދިރާގު ބިޒްނަސް ސަޕޯޓް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ދިރާގުގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް މެދުކެނޑިއްޖެ

ބައެއް ހިދުމަތް ލިބުމުގައި ދަތިވާ މައްސަލަ ދަނީ ހައްލުކުރަމުން: ދިރާގު

ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ދިރާގުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

2