ބަނދަރު ހެދުން

ކުރީ ސަރުކާރުން ވޭވަށަށް ހަރަދުކުރީ ދެ މިލިއަން، މި ސަރުކާރުން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފިން: ރައީސް

މަޑުއްވަރީގެ ބަނދަރު ހަދާނީ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާއާއެކު: ރައީސް

ރަތްމަންދޫއަށް ބަނދަރެއް ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވައިފި

ކޮމަންޑޫގެ ރިވެޓްމެންޓް އާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

މަޑުއްވަރީ ބަނދަރު ހެދުމާއި އުނގޫފާރާއި މުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ށ. ފޭދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

މާކުރަތު ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 73 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ފޭދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގާ އަތުރަން ފަށައިފި

އިހަވަންދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއު ނިމުމަކާ ގާތަށް

ފޭދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

މާޅޮހު ބަނދަރުގެ 60 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

އީއައިއޭއާ ހިލާފުވެގެން ހުޅުދޫ އާއި ހުޅުމީދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއު އީޕީއޭއިން ހުއްޓުވައިފި

3 ...