ބަނދަރު ހެދުން

ދެ ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމާއި އުތީމު ނެރު ފުންކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއަށް

ހަތަރު ރަށެއްގެ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން 214 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެމްޓީސީސީ އަށް

ނައިވާދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

މިލަންދޫ ބަނދަރު މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގަލުގެ ދެވަނަ ސިޕްމަންޓް ގެންގޮސްފި

ޅައިމަގު ބަނދަރު މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ފަސްވަނަ ޝިޕްމަންޓް ގެންގޮސްފި

ރަސްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ބަނދަރު މަސައްކަތް ފަށައިފި

މުލަކު ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ހަތަރުވަނަ ޝިޕްމަންޓް ގެންގޮސްފި

ކުޑަފަރި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރަސްދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮއްޓަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގަލުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި

ހިތަދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ގަލުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ގެންގޮސްފި

މާފުށި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

2 ...