ބަނދަރު ހެދުން

މާޅޮހު ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 65 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ޅައިމަގު ބަނދަރު މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ފަހު ޝިޕްމެންޓު އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

ކުރިނބީ ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

މަޑަވެލި-ހޯނޑެއްދޫ އާ ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މަނަދޫ ބަނދަރުގެ ނެރު ފުން ކުރުމު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓް ދީފި

ދ. މީދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިންމާލައިފި

ޅައިމަގު ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ތިންވަނަ ޝިޕްމަންޓް ގެންގޮސްފި

ދިއްދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށީގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް

މި ދައުރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށްދޭނަން: ރައީސް

ވޭވަށު ބަނދަރު ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ކުރީ ސަރުކާރުން ވޭވަށަށް ހަރަދުކުރީ ދެ މިލިއަން، މި ސަރުކާރުން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފިން: ރައީސް

މަޑުއްވަރީގެ ބަނދަރު ހަދާނީ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާއާއެކު: ރައީސް

2 ...