ބަނދަރު ހެދުން

އިހަވަންދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއު ނިމުމަކާ ގާތަށް

ހިންނަވަރު ބަނދަރުގެ އެއްގަަމުތޮށީގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ހިންމަފުށި ބަނދަރުގެ 68 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހިފޭގޮތަށް އެމްޓީސީސީން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކޮށްލައިފި: ރައީސް

ކަމަދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް މޮބިލައިޒްކޮށްފި

ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރު މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގާ އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

ގިރިފުށި ބަނދަރު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ބިލެތްފަހީ ބަނދަރު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފި

ހިންމަފުށި ބަނދަރުގެ 59 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

މުރައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު: އާ ހާބަރުގެ ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ ބޮޑުބައި ނިންމާލައިފި

މަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުން: އާ ނެރަށް ވަދެވެން އޮންނަ ދިމާ ފުންކުރުމުގެ 89 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ދާންދޫ ބަނދަރު މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

5 ...