މަރު

އުދައްޔުއަށް ހަމަލާ ދިނުމަށްފަހު ދައުވާ ލިބޭ މީހުން އުފާފާޅުކޮށް އެމީހުންނަކީ ކިންގުން ކަމަށް ބުނި: ދައުލަތް

ހުޅުމާލޭގައި މާބްލް ޝީޓްތަކެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވެ ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލުން ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިޔާވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް

އާގިލްގެ މަރު: ޗިޓު ފޮނުވައިގެން ސިއްރު ހެކިން ހާޒިރުކޮށްދޭން ދައުލަތުން އެދިއްޖެ

އާގިލުގެ މަރު: ފައިސާ ނުދޭތީ ހަމްދޫނާއި މިޖުވާދުގެ ވަކީލު މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވެެއްޖެ

މި ސަރުކާރުންވެސް ދަމަހައްޓަނީ މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު: އިމްރާން

ހަތަރު އަހަރުގެ ދަރިފުޅު މަރާލި ޝާހިދާއަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުން ފަސްކޮށްފި

ޝައްފާންގެ މަރު: ހަތަރު ގާތިލުންގެ އިސްތިއުނާފު ބަލައިނުގަތް

ހަތަރު އަހަރުގެ ދަރިފުޅު މަރާލި ޝާހިދާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ދައުލަތުން އެދިއްޖެ

އައްޑޫ މާރާމާރީގައި ހާލު ސީރިއަސްވި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމްގެ މަރު: ބާކީ 2 ހެކިވެރިން ތިއްބައި ހެކިބަސް ނަގައި ނިންމާލައިފި

6 ބާވަތެއްގެ މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމުގެ އިހުތިޔާރު ފުލުހުންނަށްދީފި

6 ...