މަރު

ވިއްސުމުގެ ތެރޭގައި ކުއްޖާ މަރުވީ ކޮނޑު ތާށިވުމުގެ ސަބަބުން: އޭއީއެޗް

ވަން ފޮޓޯ: ކޮޕީ ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާ

ކޮޕީ ރަޝީދު އަވަހާރަވެއްޖެ

3

ކޮވިޑުގައި އައްޑޫން އިތުރު މަރެއް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 247 އަށް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަގު ކޮވިޑު މަރު: އުމުރުން ދެމަހުގެ ޔައިލް ވަކިވެދިޔައީ އަރާމު ނިންޖަކުން ނިދިގޮތަށް

ކޮވިޑުގައި ދެ މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 247 އަށް

ކޮވިޑުގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެ ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 246 އަށް

ގުރައިދޫ މަރު: އެންމެ 5 މިނެޓު، ތުއްތު ދަރިފުޅު މޫދަށް ގެނބި ވަކިވެދިޔައީ މަންމަ ތަށި ދޮންނަން ދިޔަ ވަގުތު

ކ. ގުރައިދޫގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ކުއްޖަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑުގައި އައްޑޫން އިތުރު މަރެއް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 245 އަށް

އައިޖީއެމްއެޗް ނަރުހުގެ މަރު: މަރުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރީން ފިރިމީހާގެ ދިވެހި ލޯބިވެރިޔާ ދަރިފުޅު ގެންދިޔަ؟

2

އަޅައިލާނެ މީހަކު ނުވެގެން މާމެންދޫން ގުރައިދޫ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔަ އަލިފުތާ ކޮވިޑުގައި މަރުވެއްޖެ

6 ...