މަރު

ގައިދީއަކު މަރުވުން: ދަތުރު ހަމަނުޖެހޭތީ 5 ދުވަސްވީއިރުވެސް ކަރެކްޝަނާ ހަވާލު ނުކުރެވި

2

މަހުމޫދުގެ މަރުގެ ތުހުމަތުކޮށް ފުލުހުންނާ ހަވާލު ކުރި ތޮއްޑޫ ދެ މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުރި މީހަކު ބަލި ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އާއިލާ އާ ހަވާލު ކުރި ފަހުން މަރުވެއްޖެ

1

ކަނޑަށް ގެއްލުނު ކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި

ކޮވިޑް ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެ ޖުމުލަ އަދަދު 240 އަށް

މި ފޮޓޯގަނޑުން: ބައްޕަ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. ނުރޯށެވެ...

ކޮވިޑުގައި އައްޑޫން އިތުރު މަރެއް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 239 އަށް

ތިން މަހުގެ ކުއްޖާ މަރުވުން: ކުރިން ކޮވިޑު މަރެއްކަމަށް ބުނެފައި ފަހުން ކޮވިޑް ނޫން ކަމަށް ނިންމައިފި

ރިސޯޓެއްގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑުގައި ތިން މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ވަޅޯމަސް މާރުކޭޓު ކައިރީ މަސްބާނަން ހުރި މީހަކު ވަޔާއެކު މޫދަށް ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

ގިނަ ބައެއްގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ނާހިދާގެ ޖަނާޒާ ބޭއްވުން

... 8 ...