މަރު

ވެއްލަވައްތަ ބީޗުން ދެން ފެނުނު ހަށިގަނޑާއި އަފޫގެ މަރާ ގުޅުމެއް އޮތްކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް: ލަންކާ ޕޮލިސް

2

ކޮވިޑުގައި މިއަދުގެ ތިންވަނަ މަރު، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 284 އަށް

ކޮވިޑުގައި 21 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 283 އަށް

ކޮވިޑުގައި އިތުރު މަރެއް: ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ އަދަދު 282 އަށް

އަފްހާމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ

ވަން އެކްސްކްލޫސިވް، ލަންކާގައި މަރުވި އަފޫ: "އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވާ ވާހަކަ ފެމިލީ މީހުން ގާތު ބުނެދޭތި"

ލަންކާގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ދިވެހި ޒުވާނާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ، ކަރުގައި ޒަހަމުތަކެއް

ދޮންބިލެތްގެ ބައްޕަ ގުއްދޫސް އަވަހާރަވެއްޖެ

ކޮވިޑުގައި ލަންކާ މީހަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 278 އަށް

ކޮވިޑުގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 277 އަށް

ކޮވިޑުގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 276 އަށް

މުއިއްޒަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިންތާ ހަފުތާއަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް، މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

... 8 ...