މަރު

ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ގައިދީއަކު މަރުވެއްޖެ

ސަދާގެ މަރުގައި އިހުމާލު އެބައޮތް، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ހައްގު ލިބޭ: އެޗްއާރްސީއެމް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ހުއްޓައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އެއް ލޯންޗުން އަޅައިނުލައިދިޔަ ކަމުގެ ތުހުމަތު! ލޯންޗު ކައިރިއަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ މީހާއަށް ފެނުނު މަންޒަރު!

6

ހަތަރު އަހަރުގެ ދަރިފުޅު މަރާލިކަމުގެ ކުށް، ޝާހިދާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެ

ރޭގެ އެކްސިޑެންޓް: މާލެގެނައި 3 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އައިސީޔޫގައި

މާމުނަގައު ރިސޯޓުގެ އިމާރާތަކުން ވެއްޓި ދިވެހި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

އަލީމް ފައިސާ ހޭދަކުރަމުންދިޔައީ މިސްކިތަށް އެހީވުމަށް، މަރުވީ ކެންސަރު ޖެހުނުކަން އެނގުނުތާ ތިންމަސް ފުރުނު ދުވަހު

1

އުދައްޔުގެ މަރު: މުހިންމު ގިނަ ހެކިން ބަލައި ނުގަންނަން ދައުލަތާއި ދިފާއުންވެސް އެދިއްޖެ

ފިރިމީހާ މަރުވިތާ ފަސް މަސް، ހަގުދަރިފުޅުގެ މަރާއެކު ހިތް ކުދިކުދި!

5

މޭރީގެ މަރު: މާވިންއަށް ކުރާ ދައުވާގެ ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ އަޑުއެހުން އަނެއްކާވެސް ކެންސަލްކޮށްފި

ޕާކިސްތާނު ޝެފްގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

... 7 ...