މަރު

ކޮއްޔަ ހަސަން ނިޔާވުން: ނިއުރޭޑިއަންޓަށް ގެއްލިގެން ދިޔައީ ޓީމުގެ "ހިނިތުންވުން"

ކޮވިޑް ޖެހުނު އިތުރު ދިވެއްސަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް މަރުގެ ޖުމުލަ އަދަދު 59 އަށް

ގައިމައްޗަށް ކާޕެޓް ރޯލު ވެއްޓުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކާގޯ ބޯޓު ތެރެއަށް ވެއްޓުނު ފަޅުވެރިޔާ މަރުވެއްޖެ

ފާތިހުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި 3 އަހަރުވަންދެން ފިލައިގެން އުޅުނު އިރުފާންގެ މައްޗަށް މިއަދު ދައުވާކުރަނީ

ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

މާމެންދޫ މާރާމާރީ: ރޭ ހައްޔަރު ކުރި ދެމީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

މާމެންދޫ މާރާމާރީ އާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި ތިން މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފި

މާމެންދޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނެސްފި

މާމެންދޫ މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި ދެވަނަ މީހާގެ ހާލު މިހާރު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: ހޮސްޕިޓަލް

ވިލިނގިލީ ކޮވިޑު ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ މީހަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް މަރުގެ ޖުމުލަ އަދަދު 56 އަށް

މާމެންދޫ މާރާމާރީ: އިތުރު ތިން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

... 39 ...