ސީޕީ މުހައްމަދު ހަމީދު

ގޭންގުތައް މައިތިރިކުރަން ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާއާއި ޓޭޒާ ގަންއާއެކު އިތުރު ފުލުހުން ނެރޭނަން: ހަމީދު

2

ހޯނޑެއްދޫ އޮޕަރޭޝަން: އިތުރު 69 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވުމަކީ ބޮޑު ހިތާމައެއް، ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ސީޕީ ހަމީދު

އަބްދުﷲ ރަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުން ބޮޑީ ކެމެރާ ބޭނުމެއް ނުކުރޭ: ފުލުހުން

2

އިންޓަޕޯލްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި ފުލުހަކަށް

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ވަދެ ފުލުހަކަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދިނީ ގޭންގަކުން، އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ހަމީދު

18 އަހަރު ވީއިރުވެސް އެއް ކުށްތަކެއް ހައްލު ނުކުރެވި އިތުރަށް ގޯސްވާތީ ހަމީދުގެ ކަންބޮޑުވުން

އަލަމްގީރްގެ ބަޔާން ލީކުވި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލާނެ، އިތުރު ތިން ފަރާތެއްގައި ބަޔާން އޮންނާނެ: ސީޕީ

ސައިކަލް ދުއްވަން އިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށް، ރަން ފަށް ހޯދައިފި

ޔޯގާ ހަރަކާތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗުވި މައްސަލައިގައި އިމްރާނާއި ހަމީދު ސަސްޕެންޑް ކުރަންޖެހޭ: އާދަމް ޝަރީފް

1

ދަނޑުގެ ސެކިއުރިޓީ ފެއިލްވި ގޮތާމެދު ކަންބޮޑުވޭ، އެކަން އެބަ ބަލަން: ސީޕީ ހަމީދު

« 1 ...