ސީޕީ މުހައްމަދު ހަމީދު

42 ކިލޯގެ ޑްރަގް މައްސަލަ: ތުހުމަތުކުރެވޭ އެންމެ އިސްމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތަޅުންގަނޑު ދަށުގައި ފޮރުވާފައި ހުރި 42 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވުމަށް ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ދެނެގަތުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

އަލީ ވަހީދު ހޯދަން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފި

ރެޑް ނޯޓިހާ ގުޅިގެން އަލީ ވަހީދުގެ އިންޒާރު ސަރުކާރަށް

އައިއެސްގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސީޕީ ހަމީދު ޕޮލިސް ބޯޑަށް ހާޒިރުކުރަނީ، މިއީ ސީޕަށް ބޯޑަށް ހާޒިރުކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު!

1

ފުލުސް މީހާގެ ސައިކަލު ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުނދަގޫ ކުރިޔަސް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށްކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާނަން: ސީޕީ

ފުލުހުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ބަލަން ސަރުކާރުން ނުތިބޭނެ: އިމްރާން

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތަށް ފަންޑުކުރާ މީހުން އެނގޭ, ގޭންގުތަކުގެ އިސް މީހުންވެސް ހަރަކާތުގައި އުޅޭ: ސީޕީ

މިފަހުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފި, މައުލޫމާތު ލިބުން ލަސްވުމުން އަތެއް ނުވި: ސީޕީ

« 1 ...