ސީޕީ މުހައްމަދު ހަމީދު

މި ފަހުން ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން ބޮޑު ތަހުގީގެއް ފަށައިފި

ޑުރަގު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 17 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ނުވަ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަތުލައިގެންފި

ޗާގޯސް މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފި

އިންޓަޕޯލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުރަތަމަ ދިވެހި ފުލުހަކަށް ރިލްވާން

13 ކިލޯގެ ޑުރަގު މައްސަލައިގައި ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް 15 ދުވަހަށް ބަންދު

އަޅުގަނޑަށް ނުފޫޒު ފޯރުވޭނެ މީހެއް ނުހުންނާނެ: ސީޕީ

ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރާ 4،000 އަށްވުރެ ގިނަ ޕޭޖާއި ސައިޓްތައް!

ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ޓޭޒާ ގަން ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

1

އެންމެ ގިނަ ސިމް ހުރީ ރާއްޖޭގައި ނޫޅޭ ބިދޭސީންގެ ނަމުގައި، އެވްރެޖުކޮށް ކޮންމެ މީހަކަށް 5000 ސިމް: ސީޕީ

ގޭންގުތައް މައިތިރިކުރަން ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާއާއި ޓޭޒާ ގަންއާއެކު އިތުރު ފުލުހުން ނެރޭނަން: ހަމީދު

2

ހޯނޑެއްދޫ އޮޕަރޭޝަން: އިތުރު 69 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވުމަކީ ބޮޑު ހިތާމައެއް، ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ސީޕީ ހަމީދު

« 1 ...