ސިވިލް ކޯޓް

އެސްބީއައިއަށް ކުރާ ދައުވާއަކަށް ފަނޑިޔާރަކު ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީގެ ޗާންސެލާކަމުން މާޖިދު ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި، ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެން ޓްރާންސްޕޭރެންސީއަށް ކުރި އަބުރުގެ ދައުވާ ސާބިތެއްނުވި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ހަސަން ފަހީމުގެ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އެކައުންޓް ފްރީޒުކުރި މައްސަލައިގައި އަލްހާންގެ ކުންފުނިން ދައުވާކޮށްފި

ކްރިކް ރިޒާގެ ބިމެއް 20 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އައިމާއަށް ވިއްކާލައިފި

ސިވިލްކޯޓުގައި ދައުވާކުރާ ހުކުމްތަންފީޒު ކުރުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސްޓެޕް އައްޔަ ހޯދަނީ

ކޮންޓެކް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން ދަގަނޑޭގެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާލައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތަފާތު ހުކުމެއް: ހެކި ހުއްޓަސް، ދަށު ކޯޓުތަކުން ކުށްވެރީން ދޫކުރޭ

1

ފުށިދިއްގާގެ ޑިޕޮސިޓު ފައިސާ ދައުލަތަށް ދޭން ކުރި ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ޕީއެސްއެމުން، ޔާސިރާ އަށް ދޭންއެންގި 3.34 މިލިޔަން ރުފިޔާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫނުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކޮށްފި

« 1 ...