ސިވިލް ކޯޓް

ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ޔާމީން ނުދެއްކެވުމުން، ދައުލަތުން ސިިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ދޭން އަމުރުކޮށްފި

އީލޮޖިކް އިން އެދުނު 537،420 ރުފިޔާ ދައްކަން، ފެނަކައަށް އަންގާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ޑީއާރުޕީގެ ދަރަންޏަށް މައުމޫން ޒިންމާކުރުވަން އެމްޓީސީސީން ހައިކޯޓަށް

އައިސްޕްލާންޓް އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރި މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުން 13.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭކަށް ނުޖެހުނު

ކުއްޔަށް ނެގި އައިސްބޮކްސްއެއް އަނބުރާ ނުދިނުމުން 64،019 ރުފިޔާ ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

1

އެމްއާރުއެމް އުވައިލުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރު މުރާޖައާ ކޮށްދެވެން ނެތް: ސިވިލް ކޯޓް

ގެއްލުނު ގޮނޑީގެ ބަދަލު ހޯދަން ނާޒިމް ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ސިވިލް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ޝަފިއްޔާ އެދުނުގޮތަށް ހަރުގޭގައި ހުރި އެމްޑީޕީގެ މުދާ ބޭރުކުރަން ކޯޓުން ފުލުހުންނަށް އަމުރެއް ނުކުރި

63 ބިދޭސީންގެ ޑިޕޮސިޓްދޭން، މިނިސްޓްރީއަށް ކުރި އަމުރު ފަސްކުރުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަން އަންގައިފި

1

ކޭ ޕާކް މައްސަލަ: ހަންބޯ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި މަންޑޭ ހުޅުވި އެކައުންޓުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ކޯޓަށް

ކިންގްސްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ މުދާ ހިފަހެއްޓުމުގެ އަމުރު ނުދޭން ކޯޓުން ނިންމައިފި

« 1 ...