ސިވިލް ކޯޓް

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން 8.6 މިލިއަން ހޯދަން، މީހަކު ހުށަހެޅި ދައުވާ ކުރިއަށްނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅޭކަށް ނެތް: ކޯޓު

1

އެއާޕޯޓުގައި ކުލިނިކެއް ހިންގަން އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލު ނުކުރުމަށް އަމުރު ނެރެދެވޭކަށް ނެތް: ސިވިލް ކޯޓް

ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރަން ދިން ކުޑަމުރައިދޫގެ އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން ބާތިލު ކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓް

ދީބާޖާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިމުމަކާ ގާތަށް

ފަރިވާ ރޯވި މައްސަލަގައި ސްޓެލްކޯގެ އިހުމާލެއް ނެތް: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ނިމެންދެން ތިން އޮފިސަރަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ނުކުރަން ހުކުމްކޮށްފި

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުދިނީ މާ ލަހުން ކަމަށްބުނެ އިބުރާ ދައުވާކޮށްފި

އޮފިސަރުން ވަކިކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރު ސިވިލް ކޯޓުން ނުދިނުމުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ފެނަކައަށް 17.8 މިލިޔަ ރުފިޔާ ދައްކަން ޝަރޫގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ވަކިކުރަން ނިންމި ފުލުސް އޮފިސަރުން އެދުނުގޮތަށް ވަގުތީ އަމުރު ނެރެއެއްނުދިން

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާނެތީ އޮފިސަރުންގެ ޝަރީއަތް ލައިވް ނުކުރަން ނިންމައިފި

އޮފިސަރުން ވަކިކުރަން ނިންމި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ނުބާއްވާތީ ޖޭއެސްސީއަށް

« 1 ...