ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން

އިޖުތިމާއީ ފޭރާމަށް ގެއްލުން ނުވާގޮތަށް މާކަނާ ޝޯ އިސްލާހުކުރަން އަންގައިފި

ޕީއެސްއެމްގެ ގާނޫނާއި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ބަދަލު ގެންނަނީ

ޝަހީބާއި ޒައިނާ ބްރޯޑްކޮމުން ވަކިކުރަން ނިންމި މައްސަލަ އަލުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް

ޝަހީބާއި ޒައިނާ ބްރޯޑްކޮމުން ވަކިކުރަން ނިންމި މައްސަލަ އަލުން އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލައިފި

ޝަހީބާއި ޒައިނާ ބްރޯޑްކޮމުން ވަކިކުރަން ނިންމި މައްސަލަ މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

ބްރޯޑްކޮމްގެ ހުސްވެފައިވާ ދެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލީ 36 ބޭފުޅުންގެ ނަން ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ވެރިކަން ބަދަލުވި ނަމަވެސް އަދިވެސް މުއައްސަސާތަކުގައި ތިބީ ޖީބަށް ބަރުކުރަން އުޅުނު މީހުން: ނާދިރާ

2

މުސްތަގިއްލު މަގާމުތަކުގެ ބޭފުުޅުންނަށް ވިޔަފާރި މަނާކޮށް އާއިލީ މެންބަރުންގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރަން ލާޒިމް ކުރަނީ

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވައިލައިފި

ސޯޅަ ޓީވީ ޗެނަލާއި ހަ ރޭޑިއޯ ޗެނެލެއްގެ ލައިސަންސް ބާތިލްކުރަން ހުށަހަޅަނީ

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެންބަރުކަމުން ނަބާހު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ރައީސް އޮފީހުން މީޑިއާތަކާ ބައްދަލުކޮށް ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ހުރި ދަތިތައް ސާފުކޮށްފި

« 1