ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެންބަރުކަމުން ޒީނާ ވަކިކުުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އެމްއެމްސީ އާއި ބްރޯޑްކޮމް އެއްކޮށްލުމުގެ ބިލް އަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި އޭޖީއަށް ހުށަހަޅަން ފާސްކޮށްފި

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ބްރޯޑްކޮމް ކުރިމަތީ މާދަމާ އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ

1

މީިޑިއާތަކަށް ބިރުދެއްކުމަށް މަޖިލީހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓައިލުމަށް އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

1

މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ބްރޯޑްކޮމް އިން ހިހޫތަނުން ކައިގެން އޮތް އޮތުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: މެންބަރު ވިސާމް

2

ޗެނަލް 13ގެ މައްސަލައެއް ބްރޯޑްކޮމްއިން ބަލަން ފަށައިފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ބްރޯޑްކޮމް އާއި އެމްއެމްސީން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކުރުމުގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް އަމީނާ އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެންބަރުކަމަށް، އަމީނާ އައްޔަންކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ބްރޯޑްކޮމްއަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީތައް ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ޖޫން 30 އަށް އިތުރުކޮށްފި

މައުލޫމާތު ހޯދައިލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ބޭނުން މިހާރަށްވުރެބޮޑަށް ހިފުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ގޮވާލައްވައިފި

« 1