ކުއްލި ޚަބަރު

ވަކި ބޭފުޅަކު ރަނިންމޭޓަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ޕްރެޝަރެއް ނާދޭ، އެމްޑީޕީގައި ގާބިލު ބޭފުޅުން އެބަތިބި: ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރާ ކެންޑިޑޭޓާއެކު ކުރިއަށްދާނަން: ރައީސް

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިގެންނެއް ނޫން: ރައީސް

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކޮމެޓީއަށް އެއްވެސް ނަމެއް ނުފޮނުވަން: ރައީސް

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކެންޑިޑޭޓާއެކު މެންބަރުން ކުރިއަށްދިއުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

އަމާޒަކީ 2026 އަންނައިރު ސޮވެރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑުގައި 610 މިލިއަން ޑޮލަރު ބެހެއްޓުން: ރައީސް

ރިޔާސީ ޓިކެޓު ލިބިވަޑައިގަތުމާއެކު ކޯލިޝަނެއް އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

އަޅުގަނޑުގެ ފޮޓޯއެއް ނުހުންނާނެކަމުގެ 100 ޕަސެންޓް ދެން! ވަޒީރުގެ ފޮޓޯގެ ހަގީގަތް އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟: ރައީސް

ސަރުކާރު ހިންގަން ކޯލިޝަނުގެ ބައިވެރީންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭ: ރައީސް

ރައީސް ސޯލިހު، ނަޝީދަށް: ވަކި ބޭފުޅަކު ބޭނުންވާގޮތް ގިނަ ބައެއްގެ މަޝްވަރާއަށްވުރެ އިސްކުރެވޭކަށް ނޯންނާނެ!

ރައީސް ނަޝީދާ ދެމެދު އޮތް ހަމައެކަނި މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑު ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުރުން: ރައީސް

ހަރަދުކުޑަކޮށްގެން އަންނަ އަހަރު 3.2 ބިލިއަން ސަލާމަތްކުރަން މަސައްކަތް އެބަކުރަން: ރައީސް

... 7 ...