ކުއްލި ޚަބަރު

ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ: ރައީސް

އެމްއެމްޕީއާރުސީއާ ގުޅޭ 53 މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަމުން އެބަދޭ: ރައީސް

6519 ކުދީން ހިލޭ ޑިގްރީ ހަދައިފި، 16000 އަށްވުރެ ގިނަ ކުދީން ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަމުން އެބަދޭ: ރައީސް

ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނު 183 މީހަކަށް، 168 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރެވިއްޖެ: ރައީސް

ސަރުކާރުން ހަތަރު އަހަރު ތެރޭ ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓު ރައީސް އިއްވެވީ ތަފާސް ހިސާބުން

313 ޖަނަރޭޓަރު މި ސަރުކާރުން އަލަށް ބަހައްޓައިފި

ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ 141 މަޝްރޫއު މިވަގުތުވެސް ކުރިއަށް އެބަދޭ: ރައީސް

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

އާރަށު މައްސަލަ: ރައީސް ޔާމީން 11 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އާރަށް މައްސަލަ: އަދަބާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަން މެންދުރު 2 ޖަހާއިރު އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަނީ

އާރަށް މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީން 19 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ދައުލަތުން ހުށަހަޅައިފި

އާރަށު މައްސަލަ: ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދެ ދައުވާވެސް ސާބިތުވެއްޖެ

... 8 ...