ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

މަޖިލިސް ކޮމިޓީއަށް ސައްހަނޫން މައުލޫމާތުދިން، ޝަރީފްގެ ނަން ބީއެމްއެލްގެ އާ ބޯޑުން އުނިކޮށްފި

ބޮޑު ހިޔާނާތާގުޅޭ ނޮން ނެގޯޝަބަލް ހަ ޗެކެއް ބީއެމްއެލް އިން އެންޑޯޒް ކޮށްދިންކަމަށްބުނެފި

ވަން ފޮޓޯ: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ފުޅަނދުބުރު

"އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޗެކްތަކެއް އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވުނު ގޮތް ތަހުގީގުކުރީ ރެކޯޑުތަކަށް ބަލައިގެން"

ކޮމެޓީއަށް މައުލޫމާތު ދިނީ އެދުވަހާ ހަމައަށް ފެންނަން ހުރި ރެކޯޑްތަކަށް ބަލައިގެން: ބީއެމްއެލް

ދިފާއީ ހެކިން ހުށަހަޅަން ޔާމީނަށް 5 ދުވަސް، ދެން ޝަރީއަތް އޮންނާނީ 4 އޯގަސްޓުގައި

ޔާމީންގެ ފަސް ދިފާއު ގަބޫލުނުކޮށް، އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ނިންމާލައި ޝަރީއަތް ފަށައިފި

1

ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މަޖިލިސް ކޮމިޓީގައި ދޮގު ހެއްދެވި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލްއިން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަށް އޭސީސީން ތަދައްޚުލުވުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ބީއެމްއެލްގެ ތުހުމަތުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތަކަށް ނީޒާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި އެދިއްޖެ

ބީއެމްއެލް އިން ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ރައީސް އުފެއްދެވި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ

5