ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ކޮންމެހެން ދާން ޖެހިގެން ނޫނީ ބޭންކަށް ނުގޮސް ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ބީއެމްއެލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

1

ބީއެމްއެލް ބާޒާރު ބްރާންޗު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ބްރާންޗުތަކެއް ތިން ދުވަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ބޭންކުތައް ހުޅުވުމާއެކު ގިނަބަޔަކު ހިދުމަތް ހޯދުން

ބޭންކުތެރޭ ފުނި ނުޖެހޭނެ ގޮތް ބޭންކުތަކުން ހޯދައިދޭން ޖެހޭ: މާރިޔާ

ބީއެމްއެލްގެ ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ ހަފްތާގައި އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތަކުން ހިދުމަތްދޭނީ ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތީގައި

ކުއްޔަށް އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ކުޑަ ކުލި ނަގަން ބޭންކަކަށް ނޭންގޭނެ: ބީއެމްއެލް

ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖުގެ ދަށުން ދޭ ލޯނަށް އެއްވެސް ރަހުނެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ

ލޯނަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

ބީއެމްއެލްގެ ބާޒާރު ބްރާންޗު ފިޔަވައި އެހެން ބްރާންޗުތައް މާދަމާ ތިން ގަޑިއިރަށް ހުޅުވަނީ

މިވަގުތަކީ އިންޓަނެޓާއި ލޯނުދޭ ކުންފުނިތަކުން ވިޔަފާރިކޮށް ބިލިޔަނުން ފައިދާ ނަގަން ޖެހޭ ވަގުތެއް ނޫން: ބޮންޑޭ

1

ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ތިން ޕަސެންޓަށް ކުޑަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

5 ...