ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ސްޓޫޑަންޓް ލޯނުން ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ ވެސް ހަ މަހުގެ ތެރޭގައި ނުކަނޑާނެ: ބީއެމްއެލް

ކޮވިޑް 19 : ބީއެމްއެލުން ލޯނު ނަގާފައިވާ މީހުންނަށް މި ހަފުތާގައި ވަކިވަކިން މައުލޫމާތު ފޮނުވާނެ: މަބްރޫކު

ލޯނަށް އިތުރުކޮށްދޭ ހަމަހަށް ޑަބަލް އިންޓްރެސްޓެއް ނުހިނގާނެ، އިތުރު ފައިސާ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ: ބީއެމްއެލް

4

ލޯނުތައް ފަސްކޮށްދޭ ހަމަހަށް ބީއެމްއެލުން ޑަބަލް އިންޓްރެސްޓެއް ނުނަގާނެ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

1

ވަން ފޮޓޯ: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)

ބީއެމްއެލް އާއި އެސްޑީއެފްސީން ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އަންނަ ހަފުތާ ތެރޭ އިއުލާންކުރަނީ

ބީއެމްއެލްގެ ޕާސަނަލް، ހައުސިން އަދި ބިޒްނަސް ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން ހަ މަސް ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި

ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް ބީއެމްއެލުން 308 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު އެހީ

1

ގޭގައި ތިބެގެން ވެސް މިހާރު އިންޓަނެޓު ބޭންކިން އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ: ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލުން ހިއްސާއަކަށް 26 ރުފިޔާ ބަހަނީ

ޑޮލަރު ކްރައިސިސްއެއް ރާއްޖެއަކަށް ނާންނާނެ: އަމީރު

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ބޭންކު ލޯނުތައް ހަމަހަށް ފަސް ކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

3
6 ...