ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރިކުރުމާއި ފައިސާ ފޮނުވުމައި ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ

ރިލީފް ލޯނުތައް ލިބުން ލަސްވާތީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ ކުންފުނިތަކުގެ ކަންބޮޑުން!

ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތައް މި ދެދުވަހު ދޭނީ އޮންލައިންކޮށް، ބުރާންޗުތައް ބަންދުވާނެ

ޒަރޫރީ ހިދުމަތްތައް އެކަނި ދިނުމަށް މާދަމާ އާއި ހޯމަ ދުވަހު އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނެ

ބީއެމްއެލް އެކައުންޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވަން ބޭނުންވާ މީހުން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދިއްޖެ

ގއ. ނިލަންދޫ އާއި ގއ. މާމެންދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އޭޓީއެމްތަކުން ނެގޭ އަދަދު އިތުރުކޮށް، ދިވެހި ފައިސާއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

މިވަގުތު އެމްއެމްއޭއިން ބޭންކުތަކަށް ދޫކުރާ ޑޮލަރު، ވިޔަފާރިވެރިންނާ ހަމައަށް ފޯރައިތޯ، ބަލަންޖެހޭ: ބޮންޑާ

މިހާތަނަށް 12،000 ލޯނު ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވޭ: ބީއެމްއެލް

އަންނަ ހަފުތާގައިވެސް އެމްއެމްއޭ އަދި ބޭންކުތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ތިން ދުވަހު

ރިސޯޓުތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރަން ބީއެމްއެލުން ހުޅުވާލައިފި

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިން ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރު ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ: ބީއެމްއެލް

4 ...