ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރަން ހާއްސަ ލޯނު އެހީގެ ޕެކޭޖެއް ރާވާކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ހާއްސަކޮށް ބީއެމްއެލް އިން ޝޯޓް ޓާމް ފައިނޭންސިންއެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އިގުތިސޯދަށް އެންމެ ބޮޑަށް ލޮޅުން އަރާނެ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ: ރައީސް

1

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ރަހުނަކާ ނުލައި ލޯނު ދޭ ފެސިލިޓީއެއް ބީއެމްއެލުން ތައާރަފުކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ ޑައިރެކްޓާ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމުން ދޭ ޗުއްޓީ ހަމަހަށް އިތުރުކޮށްފި

100،000 ރުފިޔާއާ ހަމަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާމާއެކު ބީއެމްއެލުން ހާއްސަ ލޯނު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ހުޅުމީދޫ ކޯގަންނު ސަރަހައްދުގައި ހިތްފަސޭހަ މައިޒާނެއް ތަރައްގީކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސީއޯއޯ އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

"ގޯލްޑް 100" ގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަށް މިއަހަރުވެސް ބީއެމްއެލް ހަމަޖައްސައިފި

ބީއެމްއެލުން އެކައުންޓު ހުޅުވުމަށާއި ލޯންގެ ކަންކަމަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކޮށްފި

"އަހަރެންގެ ބޭންކް" ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

... 7 ...