ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ހަނދާން ނެތިގެން އޭޓީއެމްގައި ބާއްވާފައި އަންނަ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރި ކުރާ މައްސަލަ ގިނަ: ފުލުހުން

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަހު ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ

ބީއެމްއެލްގެ ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ޕެޓްރޯލަށް ފައިސާ ދެއްކޭގޮތް ހަދައިފި

އިތުރު 15 ދާއިރާއަކުން ލޯނު ލުއިކޮށްދޭން ނިންމައިފި

1

ބޭންކުތަކުން ލޯނަށް ލުއިދޭއިރު ކުލި ކުޑަކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ޝަރުތުކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ކޮވިޑް ރިކަވަރީ ސްކީމުގެ ދަށުން ބީއެމްއެލުން 45 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި

ރަށް ރަށުގެ އޭޓީއެމްތަކަށް ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ ފައިސާ ގެންގޮސްދީފި

1

އިވެންޓް އިންޑަސްޓްރީވެސް ހުއްޓުމަކަށް، ރިލީފް ޕެކޭޖު ލަސްވާތީ ނުތަނަވަސްކަން!

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަހު ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ނިންމައިފި

ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ޖަމާ ކުރެވޭ ނަގުދު ފައިސާގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްފި

ރަައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ގޭގައި ތިބެ، ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ހޯއްދަވާ!

އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރިކުރުމާއި ފައިސާ ފޮނުވުމައި ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ

3 ...