އޮޑިޓް އޮފީސް

ޓްރެޝަރީ ލޯނުގެ ގޮތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ދޫކުރި 2.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އަނބުރާ ނުލިބި 8 އަހަރު!

ފާޑުކިޔަނީ މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން، ބޭނުމަކީ ތަހުގީގު އަނބުރާލުން: އޭސީސީ

ކޮވިޑުގެ ކަންކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަދުކުރީ ރަނގަޅަށް: އޮޑިޓް އޮފީސް

130 ލޯކަލް ކައުންސިލެއް އޮޑިޓު ކުރުމަށް އޮޑިޓް ފާމުތައް ހޯދަނީ

ޔާމީން ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި 6،600 ރުފިޔާއަށް ފްލެޓު ދިން ނަމަ، 9.2 ބިލިއަންގެ ގެއްލުންވާނެ: އޮޑިޓް

1

ފްލައިން ސްކޫލުގެ އޮޑިޓުން ފާހަގަވީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބޮޑެތި އިހުމާލުތަކެއް!

ސިވިލްސާވިސްގެ އޯޑިޓެއް ހަދަން ހިމަނައި އޮޑިޓް އޮފީހަށް 90.3 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ދޭން ފާސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު މުޅި ސިވިލްސާވިސްގެ އޯޑިޓެއް ހަދަން ހުށަހަޅައިފި

1

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ކުރިން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރަނީ ސުޕްރީމް އޯޑިޓްގައި ހިމެނޭތީ: މަޖިލިސް ރައީސް

އަންނަ އަހަރު އޮޑިޓް އޮފީހަށް 90.3 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ދޭން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

އަންނަ އަހަރު އޮޑިޓް އޮފީހަށް 90.3 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ދޭން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

އޮޅުވާލައިގެން 217 ފަރާތަކުން އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ހޯދާފައިވޭ: އޮޑިޓް

« 1 ...