އޮޑިޓް އޮފީސް

އެޗްޑީސީގެ 700 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނުގެ ތެރެއިން 434 މިލިއަނަކީ ހިޔާ ފުލެޓު ލޯނު: އޮޑިޓް އޮފީސް

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ނުލިބޭނެމަ އެޗްޑީސީއަށް ލޯނެއް ނުދެއްކޭނެ: އޮޑިޓް އޮފީސް

1

ރައީސް އޮފީހުގެ ހަރަދުތައް ހުރީ މާލިއްޔަތު ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް: އޮޑިޓް

ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި މަލީހުގެ ކޮޓަރި މަރާމާތުކުރަން ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާ ހަރަދުވި: އޮޑިޓް

ޓްރެޝަރީ ލޯނުގެ ގޮތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ދޫކުރި 2.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އަނބުރާ ނުލިބި 8 އަހަރު!

ފާޑުކިޔަނީ މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން، ބޭނުމަކީ ތަހުގީގު އަނބުރާލުން: އޭސީސީ

ކޮވިޑުގެ ކަންކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަދުކުރީ ރަނގަޅަށް: އޮޑިޓް އޮފީސް

130 ލޯކަލް ކައުންސިލެއް އޮޑިޓު ކުރުމަށް އޮޑިޓް ފާމުތައް ހޯދަނީ

ޔާމީން ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި 6،600 ރުފިޔާއަށް ފްލެޓު ދިން ނަމަ، 9.2 ބިލިއަންގެ ގެއްލުންވާނެ: އޮޑިޓް

1

ފްލައިން ސްކޫލުގެ އޮޑިޓުން ފާހަގަވީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބޮޑެތި އިހުމާލުތަކެއް!

ސިވިލްސާވިސްގެ އޯޑިޓެއް ހަދަން ހިމަނައި އޮޑިޓް އޮފީހަށް 90.3 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ދޭން ފާސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު މުޅި ސިވިލްސާވިސްގެ އޯޑިޓެއް ހަދަން ހުށަހަޅައިފި

1
« 1 ...