Close

އޮޑިޓް އޮފީސް

އަންނަ އަހަރަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން 95 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް

އެމްއާރުޑީސީ އުވާލީ ގޯސްކޮށް، ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދަން ޖެހޭ: އޮޑިޓް

އެމްޕީއެލްގެ ތެޔޮ ވައްކަމުގެ ތެރެއިން 28.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ގެއްލިފައި: އޮޑިޓް

އެނބޫދޫފިނޮޅު ހިއްކަން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މުދާ އެތެރެކުރުމުން ދައުލަތަށް 2.2 ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

1

ބްރޯޑްކޮމްއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު 20 މިލިއަންގައި, ހޯދަން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: އޮޑިޓް

ރިސޯޓު ކުލީގެ ގޮތުގައި މީރާއަށް ލިބެންޖެހޭ 17 ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބޭ: އޮޑިޓް

އެޗްޑީސީގެ 700 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނުގެ ތެރެއިން 434 މިލިއަނަކީ ހިޔާ ފުލެޓު ލޯނު: އޮޑިޓް އޮފީސް

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ނުލިބޭނެމަ އެޗްޑީސީއަށް ލޯނެއް ނުދެއްކޭނެ: އޮޑިޓް އޮފީސް

1

ރައީސް އޮފީހުގެ ހަރަދުތައް ހުރީ މާލިއްޔަތު ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް: އޮޑިޓް

ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި މަލީހުގެ ކޮޓަރި މަރާމާތުކުރަން ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާ ހަރަދުވި: އޮޑިޓް

ޓްރެޝަރީ ލޯނުގެ ގޮތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ދޫކުރި 2.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އަނބުރާ ނުލިބި 8 އަހަރު!

ފާޑުކިޔަނީ މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން، ބޭނުމަކީ ތަހުގީގު އަނބުރާލުން: އޭސީސީ

« 1 ...