އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ބިލާއި ނަފުސާނީ ސިއްހަތުގެ ބިލާއެކު ސަރުކާރުން 33 ބިލެއް

މުޖުތަމައުގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރުމަށް ގާނޫނަކީ ހަމައެކަނި ވަސީލަތެއް: އޭޖީ

ދައުލަތުން ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ އާ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

މާވަރުލު އެއާޕޯޓުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

327 މީހަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި އެބަ ތިބި: ޕީޖީ ޝަމީމު

މިދިޔަ އަހަރު އޭޖީ އޮފީހުން 800 އަށްވުރެ ގިނަ ގާނޫނީ ލަފާ ދީފައިވޭ

ފެއާމާކެޓާ ކުޅުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބޭގޮތަށް އޮތް މާއްދާ ބާތިލުކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ޖަވާބުދޭން އޭޖީއަށް 10 ދުވަސް

އިންސާފުގެ ވައުދުގައި ހިމެނޭ ގިނަ ގާނޫނުތައް ފާސްވެ ނިމިއްޖެ: ނަޝީދު

ޑީޖޭއޭއިން ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދޭން ފަށައިފި

ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނާއެކު ދައުވާ އުފުލުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފިޔަވަޅުތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ: އޭޖީ

ކޯޓުތަކުގައި އަންހެން ފަނޑިޔާރުންނަށް އިސްކަންދެވޭ ތަން މިހާރު ފެންނަމުން އެބަދޭ: އޭޖީ

ފުށިދިއްގަރު މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

5 ...