އަލްހާން ފަހުމީ

އަލްހާން ހިންގާ ފަންޑުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

ޕޮންޒީ ސްކީމްގެ ފަހަތުގައި އަލްހާންގެ ކުންފުންޏެއް، ސްކޭމް ހިންގާފައި ނުވާނެކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް ދަނީ

1

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ފްލެޓް ދޭން ޖެހޭނީ ހިލޭ، އެކަން ކޮށްދޭނަން: އަލްހާން

މޭޔަރު ކަމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ ދައުރު ނިމެންދެން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާ ނުގުޅޭނަން: އަލްހާން

1

ކޮވިޑު ފަތުރަން ދޮރުން ދޮރަކަށް ނުދާނަން، މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު އެނގޭ: އަލްހާން

އަލްހާންގެ ވައުދު: ބަންޑާރަ ބިން ހިލޭ ލިބޭނެ، ދަފްތަރު މީހުންނަށް 10،000 ގޯތި ހިލޭ ދޭނަން

2

ވޯޓާ ނުލައި ކައުންސިލުތަކަށް އިންތިހާބު ކުރި ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ

ރައީސް ޔާމީންގެ އަމުރަށް ޓިނު ނަގައިގެން ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ: ޑރ. ދީދީ

ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަވަސްކުރުމަށް އަލްހާން ގޮވާލައްވައިފި

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެރިޔާއަށް މޭޔަރު ނުކިޔޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށްގެން ނުވާނެ: އަލްހާން

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގަން ނިންމާފައިވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލަން ޖެހޭ: އަލްހާން

މިދަނޑިވަޅުގައި ހަރަދު ކުޑަކުރަން މަޖިލިސް މެންބަރުން އިސްނެންގެވުން މުހިންމު ކަމަށް އަލްހާން ވިދާޅުވެއްޖެ

« 1