އަހުމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲ

ރިލްވާން ކަރު ބުރިކޮށްލައި ކަނޑު ފެއްތީ ގިނަބަޔަކު ވެގެން، ހަ މީހަކު ވަނީ ސީރިއާއަށް ފުރާފައި: ކޮމިޝަން

އިސޫ، އަހަނދު އަދި މުއާގެ މައްސަލަ ޕީޖީގެ މަޝްވަރާއަށް ހުށަހަޅައިފި

އަހަނދު އާއި އިސޫއާއެކު ގަޓު މުއާވެސް ހައްޔަރަށް، ތުހުމަތުކުރަނީ ރިލްވާނާއި ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލައަށް

ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގައި އިސޫ އާއި އަހަނދު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރިލްވާންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ނިންމައި ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓު މިއަހަރު މެދުތެރޭ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަންވަނީ ދީފައި: ރައީސް

ރިލްވާން މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއާ ސުވާލުކޮށްފި

ރިޟްވާންގެ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް އިހުމާލެއްވޭތޯ ބެލުމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން ތަހުގީގު ކުރަނީ

1

ރިލްވާންގެ އާއިލާއިން އުމަރު ނަސީރާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ރިލްވާން މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ހުސެއިން ވަހީދު މަރު ކޮމިޝަނަށް

ޔާމީނަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ ހަރުދަނާ އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުރެގެނެއް ނޫން: ވަކީލުން

ރިލްވާން މައްސަލައިގައި "މާބޮޑުވަރު ނުވުމަށް" ޔާމީން މެސެޖު ކުރެއްވި: އުމަރު

2

ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި ޔާމީން ހުންނެވީ ހަނު، ހިތާމަކުރަން: މަރު ކޮމިޝަން

« 1