ދަނޑުވެރިކަން

ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ބާވަތްތައް ރާއްޖޭގައި ހެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ތިން ރަށަކަށް ގަސް ހަދިޔާކުރަނީ

ދަނޑުވެރިކަމަށް ފަޅުރަށް ދޫކުރުމަކީ ދެކޮޅުޖެހޭ ކަމެއް ނޫން: މަޖިލިސް ރައީސް

1

ދަނޑުވެރިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްތައް އަވަހަަށް ދޫކުރުމަށް މެންބަރު ފިރުޝާން ގޮވާލައްވައިފި

ޅ އަތޮޅުގެ ފަސް ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ނިންމައިފި

ޑރ. ހަސަން ހަމީދު: ފެނުގައި ގިތެޔޮ މިރުސް ހެއްދުން 2

1

މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް އިންވެސްޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިލޯނު ލިބެން ޖެހޭ: ރިޔާޒު

އެމްޓީސީސީ ސީއެސްއާރްގެ ދަށުން ވިލިނގިލީގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ސާފުކޮށްދީފި

ކަނޑޫދޫ ދަނޑުވެރިއެއްގެ އީދު ހަދިޔާ: ރަށުގެ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ތިން ކިލޯ ބަށި

އަމިއްލައަށް ހައްދާ ތަކެތިން ކައިބޮއެ އުޅެވެންޖެހޭކަން މިފަހަރުގެ ބޮޑު ރޯގާއިން ސާފުވެއްޖެ: ނަޝީދު

ރިސޯޓްތަކުގެ ފަހު 6 މަހުގެ ބިމުކުއްޔާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ރަށްތަކުގެ 6 މަހުގެ ބިމު ކުލި ފަސްކޮށްދީފި

ކޮވިޑް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުން ގެއްލުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން އެކުލަވާލައިފި

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒިންމާތައް އަދާކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވައިދު ކޮމިޓީން ނިންމައިފި

2