ޚަބަރު

ބޮންތިރަތްކެޔޮ ވިއްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރިފާ ހަލީލު

ދޮންކެޔޮ ވިއްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނުން އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެކޯޕަރޭޝަނުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ބޮންތި ރަތްކެޔޮ ވިއްކުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ދިވެހި ހުރިހާ ދަނޑުވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާ ކަމަށެވެ.

ދޮންކެޔޮ ވިއްކަން ބޭނުންވާ ދިވެހި ދަނޑުވެރިން މމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ ކޯޕަރޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީން ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ރެޖިސްޓްރީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ކނަޑައަޅާފައިވާ ހާއްސަ ފޯމު ފުރުމަށްފަހު އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް މެއިލް ކުރުމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.