ދަނޑުވެރިކަން

ކަރާ، ކާށި އަދި މިރުހުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: މަޑިމަސްވަކަރު ގަހުން ފޮޅުވައިލިދިން މާތަކުން މުޅި މާލެ ޗާލުވެފައި

މާއްޑޫ ކުއްޔަށް ނުދޭން ނިންމި ފަދަ މައްސަލަތައް ތަކުރާރު ނުކުރަން އެންގުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ދަނޑުގައި ވެސް، ބޯޓުގައި ވެސް، ވިއްކަން ވެސް އެ މީހުން!

4

ބޮންތިރަތްކެޔޮ ވިއްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އުކާލާ ކުނި ބޭނުންކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ބޭސް ރާއްޖޭގައި އުފައްދަނީ

މި އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބަދަލުގައި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާކުރުން: ރައީސް

ހުއްދަ ދީފައިވާ ގަސްކާނާގެ ބާވަތްތައް ނޫން އެހެން ބާވަތްތައް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމާއި ބޭރުކުރުން މަނާކޮށްފި

ބ. މާއްޑޫ ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫނުކުރަން ނިންމައިފި

އެގްރޯނެޓް ކުންފުނީގެ ކޮންޓްރެކްޓް ފާމިންގެ މަސައްކަތް އަންނަމަހު ލާމުގައި ފަށަނީ

ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ ހިދުމަތްތައް އެއް ސިސްޓަމަކުން ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބިންތަކުން ކުރިޔަށް އޮތް ތިން އަހަރު ކުލި ނުނަގަން ނިންމައިފި

« 1