އަފްޣާނިސްތާން

ނިއު ޒީލެންޑުން އަފްގާނިސްތާން ބަލިކުރުމުން އިންޑިއާ ކަޓައިފި

މަރުގެ މެޗަކަށް ނުކުމެ އަފްގާން ބަލިކޮށް، އިންޑިއާއަށް އުންމީދެއް

ރާއްޖެއާ އެއް ގްރޫޕުގައި ކުޅެން އޮތް އަފްގާން ޒުވާން ޓީމަށް ބަހުރެއިނަށް ނުދެވުނު!

ރާޝިދު ހާން އާއި މުޖީބުއް ރަހުމާނުގެ ވިކެޓުތަކުން އަފްގާނަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ކަންދަހާރުގެ ޝިއައީ މިސްކިތެއްގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވައި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

އަފްގާނިސްތާނުގެ އަންހެނުން ހިމާޔަތްކުރަން ވީ ވައުދާ ތާލިބާނުން ހިލާފު ވެއްޖެ: އދ

ޔުނިވާސިޓީތަކުގައި އަންހެނުން ކިޔަވައިދިނުމާއި ކިޔަވަން ދިއުން ތާލިބާނުން މަނާކޮށްފި

އަފްގާނިސްތާނުގެ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވޭ، ރައްޔިތުން އިންތިހާބުކުރާ ސަރުކާރެއް އޮތުން މުހިންމު: ރައީސް

އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ އެއްގޮތަށް އަފްގާނިސްތާނުގެ ކަރިކިއުލަމް ބަދަލުކުރަނީ

އަފްގާނިސްތާނުގެ މި އަންހެންކުއްޖާގެ ކުރެހުންތައް މަގުތަކުގައި، ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް ބުނެދޭ

އަފްގާންގެ ޕަންޖްޝީރުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލު ހޯދާފައިވާކަން ތާލިބާނުން އިއުލާނުކޮށްފި، އެންއާރުއެފުގެ ހަބަރެއް ނެތް

ކާބުލްގައި ތިބުމަށް ޖަރުމަނުން ޝަރުތުތަކެއް، ތާލިބާންގެ އަމަލުތަކާމެދު ފްރާންސް އިން ސުވާލުތަކެއް

2