އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

ކޮރޯނާވައިރަސް ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރުން ކަންކަން ސިޔާސީ ނުކޮށް، ހާލަތު ހާމަކޮށްދޭންޖެހޭ: އަދުރޭ

އަދުރޭގެ ދަރިފުޅު، ފައިސަލްގެ ދެމަފިރިން އައިނު ހަދަން އެމްބަސީން ހަރަދުކުރި 72،438 ރުފިޔާ ހޯދަން އަންގައިފި

މުއިއްޒަށްކުރާ ދައުވާއަކީ އަބުރުކަތިލުމަށް ކުރާ ދައުއާއެއް: އަދުޜޭ

އެއާޕޯޓު ވިއްކާލުމުގެ ކޮޅުމަތި މިހާރު އެބަ ފެނިގެންދޭ: އަދުރޭ

2020ގެ ރިޔާސީ ބަޔާނަކީ އެއްވެސް އުއްމީދެއް ނެތް ބަޔާނެއް: އަދުރޭ

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ލައިވް ކޮށްދޭން އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

މިއީ ރައްޔިތުން ރައީސް ޔާމީނަށާއި ޕީޕީއެމަށް ހިދުމަތެއް ކޮށްދޭންޖެހޭ ވަގުތު: އަދުރޭ

1

ރައީސް ޔާމީން ފެނުމުން ސިފަކުރެވުނީ "ޖަލު މީހެއް"ގެ ގޮތުގައި، އުޅުއްވަނީ ވަރަށް ހިތްދަތި ހާލުގައި: އަދުރޭ

1

ގާސިމަށް ވެރިކަން ހޯދައިދޭން ''ޑީލެއް'' ހަދާފައެއް ނުވާނެ، ނުވެސް ހަދާނަން: އަދުރޭ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ދަހިވެތިވާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ނެތް: އަދުރޭ

1

އަދުރޭ، އުމަރަށް: ސިޔާސީ ގޮތުން އަރާނެ އޮޑިއެއް ނެތީމަ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއާ ބެހޭނެ ކަމެއް ނެތް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އިދިކޮޅުން ލާމަށް

« 1 ...