އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

ގާސިމަށް ތާއީދެއް ނުކުރާނަން، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޔާމީން ވާދަކުރައްވާނެ: ޕީޕީއެމް

ހަމަނުޖެހުމުގައި އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް ނޯންނާނެ، ތަހުގީގު އަވަސް ކުރަންޖެހޭ: އިދިކޮޅު

ކޮންމެ ބެނާއެއްގެ އަގު 75،000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތި، ފުލުހުން ވަނީ އެ ބެނާތައް ނައްތާލައިފައި: އަދުރޭ

1

ރައީސް ޔާމީނަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަނީ

ރައީސް ނެރުއްވި ގަރާރު ބާތިލުކުރަން އިދިކޮޅުން ކޯޓަށް ދަނީ

އެއްވުމަށް ހުރަސް އަޅާފައިވަނީ އިންޑިއާ ސިފައިން އޯޑަރަށް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ތުހުމަތުކޮށްފި

1

އެއްވުމުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އެމްޑީޕީން ގޭންގުތައް ފޮނުވަން އުޅޭ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ތުހުމަތުކޮށްފި

1

އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ނަޝީދަށް ދައުވަތު ދީފި

އަދުރޭ، ފުއާދަށް: ހެކި ނެތްކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާތައް ނުބެލުމަކީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަމަލެއް، މިއީ އީސީން ހިންގާ ޖަރީމާއެއް

ހިސާބު ދިމާވެއްޖެ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް 25 ޕަސަންޓުވެސް ނުލިބޭނެ: އަދުރޭ

1

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވާނެކަން ޔަގީންވެއްޖެ: އަދުރޭ

ޔާމީންގެ ގައިގައި އަތެއް ނުލެވޭނެ، ދެން ޖަލަކަށްވެސް ނުލެވޭނެ: އަދުރޭ

« 1 ...