އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވާނެކަން ޔަގީންވެއްޖެ: އަދުރޭ

ޔާމީންގެ ގައިގައި އަތެއް ނުލެވޭނެ، ދެން ޖަލަކަށްވެސް ނުލެވޭނެ: އަދުރޭ

ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓަށްވުރެ މުހިންމުވީ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުން: އަދުރޭ

އަދުރޭ ޝުކުރު އަދާނުކުރެއްވުމުން ޑރ. ޖަމީލު ވަކިވަކިން ވަކީލުންގެ ނަން ވިދާޅުވެ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

1

ރައީސް ޔާމީނުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް، އެމަނިކުފާނަކީ ފިއްލަވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން: އަދުރޭ

އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނުގެ ބާނީއަކީ ޔާމީން، ކިތަންމެ ދައުވާއެއް ކުރިޔަސް މި ހަރަކާތަށް ހުއްޓުމެއް ނާންނާނެ: އަދުރޭ

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސިފައިން ނުކުންނަން ޖެހޭ: އަދުރޭ

އިދިކޮޅުގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަށް ދައުލަތުން މީޑިއާތަކަށް ހަރަދުކުރޭ: އަދުރޭ

އިންޑިއާއިން ދަނީ ރާއްޖެ ދަރަނި ދަންތުރައެއްގައި ޖައްސައި، އަންނަން އޮތް ޖީލުތަށް ހަލާކުކުރަމުން: އަދުރޭ

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބާރުތަކާއި ވަސީލަތްތައް ވަނީ އިންޑިއާއަށް ދީފައި: އަދުރޭ

ނަހުލާ ވިދާޅުވަނީ ސަސްޕެންޑް ނުކުރާ ކަމަށް!

1

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތްތަކާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް ޕީޖީއާ ހިއްސާކޮށްފި

« 1 ...