ޔާމިން ރަޝީދު

ހައްގުތައް ހޯދައި ދިނުމުގައި ސަރުކާރު ފެއިލްވެއްޖެ: ހިޔުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް

2

ޔާމީންގެ މަރު: ދޫވި މީހުންގެ މައްސަލަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

ޔާމީން މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހުކުމް ކުރީ ކޮމިޝަންގެ ތަހުގީގަކަށް ނޫން، ތަހުގީގު ދަނީ ކުރިއަށް: ކޮމިޝަން

ޔާމީންގެ މަރުގެ ރިޕޯޓު އާންމުކުރަން ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ގޮވާލައިފި

ހައިޝަމް އާއި ޒިހާން އުމުރަށް ޖަލަށް، މަރުގެ ދިޔައަށް 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާ

ޔާމީންގެ މަންމަ އެދުނީ މަރުގެ ދިޔައަށް، ބައްޕަ އެދުނީ ގިސާސް ހިފަން

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު: ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމްކުރުން އާއިލާއިން އެދިގެން ފަސްކޮށްފި

ޔާމީން މަރާލުމުގައި ބައިވެރި ކަމަށް އެއްބަސްވި މީހެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމުން ދިފާއުގެ ކަންބޮޑުވުން

ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ޕީޖީ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ރައްދުދީފިި

ނިންމަން އުޅެފިއްޔާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މައްސަލަ ދެދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ: ޕީޖީ

2

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕީޖީ ޝަމީމު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

1
« 1