ޔާމިން ރަޝީދު

މެއި 6ގެ ހަމަލާ: ގާޒީ އާދަމަށް އިންޒާރުދިން މީހާ ޓެގް އަޅުވަން ގޮވާލައިފި

ޔާމީންގެ މަރު: ކުށް ސާބިތު ނުވި ދިފްރާންއާއި އިސްމާއީލް ރަޝީދުގެ މައްސަަލަ ހައިކޯޓަށް

ހައްގުތައް ހޯދައި ދިނުމުގައި ސަރުކާރު ފެއިލްވެއްޖެ: ހިޔުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް

2

ޔާމީންގެ މަރު: ދޫވި މީހުންގެ މައްސަލަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

ޔާމީން މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހުކުމް ކުރީ ކޮމިޝަންގެ ތަހުގީގަކަށް ނޫން، ތަހުގީގު ދަނީ ކުރިއަށް: ކޮމިޝަން

ޔާމީންގެ މަރުގެ ރިޕޯޓު އާންމުކުރަން ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ގޮވާލައިފި

ހައިޝަމް އާއި ޒިހާން އުމުރަށް ޖަލަށް، މަރުގެ ދިޔައަށް 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާ

ޔާމީންގެ މަންމަ އެދުނީ މަރުގެ ދިޔައަށް، ބައްޕަ އެދުނީ ގިސާސް ހިފަން

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު: ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމްކުރުން އާއިލާއިން އެދިގެން ފަސްކޮށްފި

ޔާމީން މަރާލުމުގައި ބައިވެރި ކަމަށް އެއްބަސްވި މީހެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމުން ދިފާއުގެ ކަންބޮޑުވުން

ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ޕީޖީ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ރައްދުދީފިި

« 1