ރައީސް އޮފީސް

މުސާރަ އާއި އުޖޫރައާބެހޭގޮތުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް ލަފާދޭބޯޑު ރައީސް އުފައްދަވައިފި

ހަލާލު ގޮތުގައި ކުރެވޭ އެއްވެސް މަސައްކަތަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ހުތުރު ނުވަތަ ދަށު ދަރަޖައިގެ މަސައްކަތެއް ނޫން: ރައީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަމީނިއްޔާ އަލިމަސް ޔޫބީލް ފުޓްބޯޅަމެޗް، ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފި

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން، ބައިސްކަލް މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޑިޖިޓަލް ލައިބްރަރީ ރައީސް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސްއާ ހިއްސާކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފެހެންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންވެސްޓަރުންނަށް ހާއްސަ ކުންފުންޏެއް ރައީސް އުފައްދަވައިފި

ހިތާދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ހުސްކުރާކަށް ނޫޅެން، މިދަނީ މަރާމާތު ކުރަމުން: ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ

... 35 ...