ރައީސް އޮފީސް

މިނިސްޓްރީތަކަށް ނަގާފައިވާ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ގިނަ ބާރުތަކެއް އަނބުރާ ދީފި

ތިން ރަށެއްގެ ކުޅި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ވަޒީރުންނަށް އަރުވައިފި

ބެންގަލޫރުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ އޮނޮރަރީ ކޮންސުލް، ނައިބު ރައީސްގެ އަރިހަށް އިހްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބު ފެންވަރުގައި ފަސް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުތައް ދޭން ނިންމައިފި

ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނާއި މަރުގެ މައްސަލަތައް ވެސް ބަލަންޖެހޭ: އަބްދުއްރަހީމް

3

ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް އިންޑިއާއިން އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފި

ހުރިހާ ދުވަސް ވަރެއްގައި ހިންގާފައި ހުރި މައްސަލަވެސް ކޮމިޝަނުން ބަލަންޖެހޭނެ: ރޮޒައިނާ

1

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް އާއި އިންޑިއާ ސާފިރުގެ ދެކަނބަލުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް އާމިރާ އައްޔަން ކުރައްވައިފި

... 35