ރައީސް އޮފީސް

ހާފިޒުކަމުގެ މެޑަލް 16 ފަރާތަކަށް ދީފި

ގާނޫނުއަސާސީއަށް ބޯލަނބަން ނުޖެހޭ އެއްވެސް ބާރެއް ދިވެހި ދައުލަތުގައި ނޯންނާނެ: ރައީސް

އާމިރުގެ ސޯލޯ އާޓް މައުރަޒު ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ރައުދާގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓުވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ވަފުދާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމު، މިއަހަރު 39 ބޭފުޅަކަށް

އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަސް ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ސޯލިހު ކަނޑައަޅުއްވައިފި

ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމަނައި ވެލިދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި ނުވާތީ، މާދަމާ މިނިސްޓަރާ ސުވާލު ކުރަނީ

ސުޕްރީމު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް މަހާޒް އައްޔަން ކޮށްފި

މަސްކިރުވަން ދަތިވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި 50.6 މިލިޔަން ރުފިޔާ

ގައުމީ ދަތުރު ފަތުުރުގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި 150 މިލިޔަން

« 1 ...