ރައީސް އޮފީސް

އައްޑޫ ސިޓީން ވަކިވެ، ރަށެއްގެ ހައިސިއްޔަތު ހޯދަން ހުޅުދޫ އާއި މީދޫން ރައީސަށް ހުށަހަޅަނީ

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް އޭސީސީ މެންބަރުންގެ ކިބައިން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

އިސީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޕާކިސްތާންގެ ސަފީރު ރައީސްގެ އަރިހަށް ވަދާއީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ވެރިންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނައިބު ރައީސް ކުވައިތަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އަނބި ދަރިންނަށް ދޫކޮށްފައިދާ މުދަލަކީ ހަލާލު އެއްޗެއްތޯ ބަލަންޖެހޭ: ހުތުބާ

ރަށްރަށުގައި ކަނޑައަޅާ ޓޫރިޒަމް ޒޯނުތައް ކައުންސިލާ ހަވާލު ކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބައޮތް: ރައީސް

ކައުންސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ސޮވަރިން ގެރެންޓީ ދިނުމުގެ އުސޫލެއް ވަރަށް އަވަހަށް ކަނޑައަޅާނަން: އަމީރު

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭނެ: ރައީސް

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޓެންޑަކޮށް ޕްރޮކިއު ކުރާއިރު ވިސްނުމަށް ކައުންސިލަރުންގެ ކިބައިން ރައީސް އެދި ވަޑައިގެންފި

މެޑަމް ލައިލާގެ ކުރީގެ ބޮޑީގާޑަށް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރައާއެކު ވަޒީފާދޭން ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

2
« 1 ...