ރައީސް އޮފީސް

މަޖިލީހުގެ ޗީފް އޮފް ބިއުރޯގެ މަގާމަށް ފާތިމަތު މުހައްމަދު ސޯލިހު

ކަރަންޓުގެ 33 ޕަސަންޓު އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން އުފެއްދުމުގެ އަމާޒު ހާސިލުވާނެކަން ޔަގީންވެއްޖެ: ރައީސް

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ފައިސަލް ދެއްވި ތަގުރީރާއެކު އޭނާގެ ފެންވަރާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަނީ

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ހަރަދުތައް ހާމަކުރައްވަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ކޮޕް28ގެ ވޯލްޑް ލީޑާސް ސަމިޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ރައީސް މުއިއްޒު ކިންގް ޗާލްސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ތުރުކީ ދަތުރުފުޅާއެކު ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމުގެ މުޅިން އާ ބާބެއް ފެށިއްޖެ: ރައީސް މުއިއްޒު

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް އިތުރު 20 ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

ރައީސް މުއިއްޒު، ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުގާންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމުން ފަހުމީ ވަކިކޮށްފި

ޖޭއެސްސީއަށް އޭޖީ އުޝާމާއި ރައީސްގެ މެމްބަރުގެ ގޮތުގައި ސަމީރު އައްޔަންކޮށްފި

ސޯޝަލް ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

« 1 ...