ރައީސް އޮފީސް

އެޗްއާރުސީއެމަށް އައްޔަންކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ރައީސް، މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި

އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މިއަހަރު ގައުމީ އިނާމަށް 94 ފަރާތަކުން ނަން ހުށަހަޅައިފި

ޝިފާއަތު، މުއުމިނާ އަދި ޑރ. އަދުހަމް، އެޗްއާރުސީއެމްއަށް އައްޔަންކުރައްވައިފި

ޑރ. މުހައްމަދު އިބްރާހިމް އާއި އަލީ ރަޝީދު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަންކުރައްވައިފި

ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ދިވެހި މީޑިއާއިން ފަށާ ގައުމީ ކެމްޕޭން ރައީސް މިރޭ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވަނީ

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ތިން ބިލެއް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމަށް، މައުސޫމް އަލުން އައްޔަން ކުރައްވައި ރުހުންހޯދަން ފޮނުއްވައިފި

ފުލެޓު ކޮމިޓީން ނެރުނު ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އެޗްއާރުސީއެމްއަށް އައްޔަން ކުރަން ތިން ބޭފުޅެއްގެ ނަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަޝްރޫއުތަކުގެ މައުލޫމާތު ވަޒީރުންނާ ހިއްސާކޮށްފި

« 1 ...