ރައީސް އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސާވިސް ބިލު ތަސްދީގު ކޮށްފި

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރައީސަށް މުނާ، ނައިބު ރައީސަށް އަދުހަމް އައްޔަންކުރައްވައިފި

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ މިރޭ، ޖަލްސާގައި ރައީސް ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާނެ

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ލަންކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި

1

ރައީސް ސޯލިހު، ލަންކާގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާޖަޕަކްޝަ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ފުރާވަޑައިގެންފި

ކޮޕް 26 : ރައީސް ސޯލިހު ޕްރިންސް ޒާއިދުއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ކޮމަންވެލްތުގެ ސީވީއެފްގެ މަތީ ފަންތީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

ކޮޕް ސަމިޓުގެ ރާއްޖޭގެ ވަފުދުގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ކުރީގެ ހައިކޮމިޝަނަރެއް

ނޮވެމްބަރުގައި ބަންދު ދުވަސްތަކާ ގުޅިގެން މެދަށް ވަންނަ ދުވަހެއް ބަންދުކުރަން އަދި ހަމަޖެހިފައެއް ނެތް: މަބްރޫކް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދުބާއީ އެކްސްޕޯ 2020ގެ ރާއްޖޭގެ ޕެވިލިއަން ބައްލަވައިލެއްވުން

« 1 ...