ރައީސް އޮފީސް

ވެބް ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މާދަމާ ފަށަނީ

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު 4:45ގައި ނޫސްވެރީންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ކޮވިޑަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖްމެންޓް ބައްދަލުވުން އޮންލައިންކޮށް!

އިލެކްޝަންސްގެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް އަކްރަމް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ބްރޯޑްކޮމްއަށް ފޮނުއްވި ލިސްޓުން ޝިފްލާގެނަން އުނިކޮށް، އަނާ އާއި ފަޒީން ކުރީގައި ހިމަނައި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ފޮނުުވައިފި

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި 1158 ކޮޓަރި، 2288 އެނދު ހަމަޖެހިއްޖެ: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން، ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ނޫނީ ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ ނޫޅުމަށް ރައީސް އޮފީހުން އަންގައިފި

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް މުއުމިނާ އާދަމް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

2

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްކަމާއި މެންބަރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ރަތް އެލާޓުގެ ހާލަތެއްގައި ކޮންމެހެން މަސައްކަތަށް ނެރެންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ނޫނީ ނުނެރުމަށް އަންގައިފި

« 1 ...