Close

ރައީސް އޮފީސް

ރާއްޖޭގައި ދަރިމައިވާ ނިސްބަތް، އަހަރުން އަހަރަށް ދަނީ ދަށްވަމުން: ރައީސް

ދަރިމައިނުވުމުގެ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާދޭން ގައުމީ ޕްރޮގްރާމެއް ތައާރަފުކުރަނީ

އެމްޑީޕީގެ ސްލޮޓްގައި ތިބެ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ސޮއިކުރި މީހުން މަގާމުން ވަކިކުރަނީ

ޓައިވާނަށް ސަފީރަކު ކަނޑައަޅަން ފޮނުވި ސިޓީ އިސްލާހުކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގެ ޕާމަނަންޓް ކަލެކްޝަން ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވައިފި

މުގުނީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ހަތް ރަށެއްގައި ހޮސްޕިޓަލް ހަދަން އަންނަ ހަފުތާގައި ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަނީ

އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސްއަށް ނައިބު ރައީސް ބަންގްލަދޭޝްއަށް

ނަޝާތުގެ ދައުރު ހަމަވާތީ އީސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އެފްއެޗްއޭއެމްގެ ގްލޯބަލް އެގްޒިބިޝަން އެންޑް ކަލިނަރީ ބައްލަވާލައްވައިފި

ރައީސް، ޓީއެފްޖީގެ ސްޕޯޓްސް ފިޓްނަސް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެންބަރުކަމަށް ސަފާ އައްޔަން ކުރައްވައިފި

« 1 ...