ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަނަދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަނަދުއަށް ވަޑައިގެންފި

މަސްތުވާތަކެތީގެދޮރުތައް ބަންދުކުރަން ކަސްޓަމާއި ފުލުހުންނާއި ކޯސްޓްގާޑާއި އިމިގްރޭޝަން ތެދުވެރިވާންޖެހޭ

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ: ރައީސް

މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްވުމަށް މުހިއްމީ އެތަކެތި ރާއްޖެއަށް ވަންނަ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުން: ރައީސް

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާބެހޭ ގާނޫނު ޒަމާނާއެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރަން މިއަހަރު އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ

1

ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރ، ގުޅިފަޅުގައި ގާއިމުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ: ރައީސް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ދަރީން ސަލާމަތް ކުރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ވާޖިބެއް: ރައީސް

ޔަޒީދުގެ މަގާމު ގެއްލޭ ގޮތަށް ޓެކްސް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ތައިލެންޑްގައި ހުންނަ ދިވެހި ސަފީރުކަމަށް މުހައްމަދު ޖިނާހް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރ. މީދޫ އާއި އަލިފުށްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި

މީދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި އެރަށު މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

« 1 ...