ރައީސް އޮފީސް

އިސްލާމްދީނަކީ ހައްގަކާ ނުލައި ލޭ ހުއްދަކުރާ ދީނެއް ކަމަށް ދައްކަން ކުރާ މަސައްކަތާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާންޖެހޭ: ރައީސް

1

ދީނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުމާއި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ ހައްލަކީ ދަރީން ހެޔޮގޮތުގައި ބޮޑުކުރުން: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމެއް އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށަނީ

މިނިވަންކަން ގެއްލުނު ކޮންމެ ފަހަރަކު އެކަމަށް މަގުފަހިވީ އެއްބައިވަންތަކަން ގެއްލި ބައިބައިވުމުން: ރައީސް

ނަޝީދަށް މުރައިދޫގެ, އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ރެހެންދި އެޕާޓްމަންޓެއް

ވަން ފޮޓޯ: މަރާމާތަށްފަހު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތް އަލުން ހުޅުވުން

ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ މަތިވެރި މަގާމުގެ ސިއްރަކީ ފަތުހުﷲ ޖަމީލުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް

މި މަހުގެ 28 އާއި 29 ވެސް ސަރުކާރު ބަންދު

ރައީސް ހދ. ގެ ތިން ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށް ހަސަން ނާޝިދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް ރައީސަށް، ވިދާޅުވީ އިސްލާހު ކުރުމަށް ހުރި ކަންކަން އިސްލާހު ކުރައްވާނެ ކަމަށް

1

މާރިޔާއަށް އިހުމާލުގެ އިނގިލި ދިއްކުރަމުންދަނިކޮށް، އައްބާސް މާރިޔާއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

« 1 ...