ރައީސް އޮފީސް

އިސްތިއުފާ ނުދެއްވުމުން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރައްވައިފި

4

އަލީ ވަހީދުގެ ޖިންސީ ގޯނާގެ ވާހަކަތައް މުވައްޒަފުންގެ ދުލުން، ރައީސް ސޯލިހު ހުންނެވީ ކީރިތިކުރެއްވެވިފައި

1

ހިޔާ މަޝްރޫއާ ގުޅިގެން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލަން ފޯނުން ނުގުޅޭ މީހުންގެ ނަންތައް އިއުލާނުކޮށްފި

1

މީރާގެ ބޯޑު މެންބަރަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މަބްރޫކްގެ ހާއްސަ އިންޓަވިއު: އެންމެ އުނދަގޫވީ ސްޓްރެސް މެނޭޖްކުރަން، ނިދުން ނޫން ހުރިހާ ވަގުތެއް ހުސްކުރީ މިކަމަށް

''ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނެ ދުވަހެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެ''

ފަސް ގައުމެއްގެ ސަފީރުންނަށް ރުހުން ހޯދަން މަޖިލީހަށް، އޭގެ ތެރެއިން ތިން ބޭފުޅުންނަކީ އަންހެނުން

800 މިލިއަނުގެ ވަގުފިޔާރި ހުއްޓުވައި އެކަމުގެ ރިޕޯޓު ރައީސް ވަހީދު ފޮރުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބަހުސް ފަށައިފި

1

ވަން ފޮޓޯ: ރައީސް ސޯލިހު މީޑިއާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރާއްޖެއިން ފަރުވާ ލިބޭން ނެތް ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އިންޑިއާއަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ އެގައުމުން ރާއްޖެއަށް ދީފި

ކުރިޔަށް އޮތީ ދަތި ދުވަސްތަކެއް، ރައްޔިތުން އެކަމަށް ވިސްނައިގެން ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށްދެއްވާ!

ކޯލިޝަނެއް ނުރޫޅޭނެ، ކޯލިޝަން ބައިވެރީންގެ ހިއްސާ ޔަގީން ކޮށްދޭނަން: ރައީސް

1
« 1 ...