ރައީސް އޮފީސް

ރައީސްގެ ޕްރައިމަރީ ކެމްޕޭނަށް ދައުލަތުން ހަރަދެއް ނުކުރޭ، އެކަން ފާހަގަވާނަމަ އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅުއްވާ: މިއުވާން

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އުސޫލު ބަދަލުކޮށް ގައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ހަފުތާގައި ހުޅުވާލަނީ

ރައީސް ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރާ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ބިރުދައްކަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

ރ. އަތޮޅު ދެކުނުބިތުގެ އެއާޕޯޓް މަސައްކަތް ލަސްވަނީ ބިން ހަމަނުޖެހިގެން: ރައީސް

1

ޕީއެސްއެމްގެ އެމްޑީއަކަށް އަނެއްކާ ވެސް އަލީ ހާލިދު

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ކޮޅުފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި

ރިޔާޒު އެޑިއުކޭޝަނުން ޓްރާންސްޕޯޓަށް، ޝިމާޒު ޓްރާންސްޕޯޓުން ޔޫތް މިނިސްޓްރީއަށް

ދެތިން މަސް ތެރޭ މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭނަން: ރައީސް

ނޭޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް އުފައްދައިފި

މަރު ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ރައީސް، އޭޖީ އޮފީހާ މަޝްވަރާކުރައްވަނީ

« 1 ...