ރައީސް އޮފީސް

މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ ސިއްހީ ނިޒާމް ލާމަރުކަޒުކުރަން، އެކަމުގެ ނަތީޖާ އެބަފެނޭ: ރައީސް

އަންނަ އަހަރުގެ ބޮޑު އީދާއި މިނިވަންދުވަހާއި ދިމާކޮށް ސަރުކާރު ބަންދު 12 ދުވަސް

ފޮޓޯ: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ

ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު 14 ބޭފުޅަކަށް، ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު 24 ބޭފުޅަކަށް

އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި ހަތަރު ހާފިޒުންނަށް މެޑެލް، ހާއްސަ އިނާމު 20 ބޭފުޅަކަށް

ބަދުރުއް ނަސީރާއި އިބްރާހީމް އިސްމާއިލަށް ނިޝާން އިއްޒުއްދީން އިއްޒަތް އަރުވައިފި

ވަޒީފާއަށް ޝޯޓްލިސްޓު ކުރާ ތަރުތީބުގެ ކުރީގައި ވެރިންގެ އާއިލާގެ މީހުންނާއި ވައްކަންކޮށްދޭ މީހުން ހިމެނޭ: ޝަހީދު

ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު 14 ބޭފުޅަކަށް، ހާއްސަ އިނާމު 20 ބޭފުޅަކަށް

ހާފިޒުންނަށް އިނާމު ދިނުމުގައި ދަރަޖަ ތަފާތު ކުރުމަކީ ބޭއިންސާފެއް: ޑރ. ޝަހީމް

1

1 ވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވާ ހާފިޒުންނަށް ހާއްސަ މެޑެއްޔެއް ދެއްވުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

ގައުމީ އިނާމާއި ހާއްސަ އިނާމު ދިނުން މިމަހުގެ 26ގައި

ދުވުންތެރިޔާ ނަސްރުﷲގެ 60 ވަނަ މެރެތަން މެޑެއްޔާއި ޖޯޒީ ރައީސަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

« 1 ...