ރައީސް އޮފީސް

ތިން ގައުމަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި ސަފީރުން ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ ހުޅުވުން

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ޖަޕާނުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ގައުމީ ކެޑޭޓް ކޭމްޕަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

"ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާ ބެހޭ ގާނޫނު"ގެ ބިލު ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހި ކޮންސިއުލޭޓުގެ މުވައްޒަފުންނާ ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

3000 އިން ދަށް ނަމަ ފަހެއް، މަތިނަމަ ހަތް ކައުންސެލަރުން ތިބޭގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ބިލެއް ހުށަހެޅުމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް އޭޖީ އޮފީހުން ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

ބޮޑު ހިޔާނަތުގެ މައްސަލަ ލަސްވަނީ ތަހުގީގު ކުރާތީކަމަށް، ފުލުހުންނާއި ކޮމިޝަނަކަށް ނުބުނެވޭނެ: ނަޝީދު

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނައިބު ރައީސް އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފި

2 ...