ރައީސް އޮފީސް

ސްކައުޓް ހަރަކާތް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާ ކުރެވިއްޖެނަމަ އިޖުތިމާއީ ގިނަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލުހޯދޭނެ: ރައީސް

ގައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި މާދަމާ ހަމަވާނެ

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައެއްގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ރިޔާޒު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި، ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ކަމެއް ކަމަށް

މަޖީދިއްޔާއަށް 95 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް 1927 ގަސް އިންދައިފި

ގައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް އަލަށް އައްޔަނުކުރި މެމްބަރުންނަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ދަތިތައް ދެނެގަތުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ކައުންސިލަރުންނާ އެއްމޭޒަކަށް

ރިސޯޓްތަކުގެ ކުލި ކުޑަކުރަން ހުށަހެޅި ބައި އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

މަޝްރޫއުތައް ހިންގާނީ ކައުންސިލުތަކުގެ ހިޔާލާއި ވިސްނުމާ އެއްގޮތަށް: ރައީސް

ވީއައިއޭގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ނިމުމަކާ ގާތަށް، މަޝްރޫއުތައް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ދެކުނު އެފްރިކާ އާއި އިންޑޮނޭޝިއާގެ އާ ސަފީރުން ރައީސަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ސޯލިހު ޔޫއޭއީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރަައީސް ސޯލިހުގެ ރައްދެއް ރައީސް ނަޝީދަށް: "އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ނުކުރާކަށް ނުނިންމަން"

2 ...