ރައީސް އޮފީސް

ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ފަސް ގައުމެއްގެ މެދުގައި އެކުލަވައިލާ އެއްބަސްވުމަށް ރުހުން ހޯދަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ޕީސީބީ ބޯޑު އުވާލަން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަންނަވަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސީޝެލްސްއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖެވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސީޝެލްސްގެ ބޮޓަނިކަލް ގާޑަން އަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ސީޝެލްސްއަށް ވަޑައިގެންފި

ނޮޅިވަރަންފަރުން ނައިބު ރައީސަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ނައިބު ރައީސް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އެ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަމީރުލްޙައްޖުގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ވަޑައިގަންނަވާނީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ރައީސް ސޯލިހު ދޮންފަނަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

މަސްވިއްކޭނެ އެންމެ ކުޑައަގު ކަނޑައެޅޭގޮތަށް މަސްވެރިކަމާބެހޭ ބިލު މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

ރައީސްގެ ބ އަތޮޅު ދަތުރުފުޅަކީ ކަންކަން ބެއްލެވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް: ހޫދު

2 ...